Ülemiste City
Eesti Maaülikool

Mikrokraad

Sisu lühikirjeldus Õppeaine käigus käsitletakse järgnevaid teemasid: - kalakasvatuse olukord maailmas ja Eestis; - kalakasvatuse ja ihtüopatoloogia alased mõisted; - kalakasvatuse viisid (tiigikalakasvatus, basseinikalakasvatus, sumpkalakasvatus, suletud veekasutuse süsteemid); - kalakasvatuse eesmärgid (kaubakalakasvatus, kalakasvatuslik taastootmine, ilukalade kasvatus, kalaturism); Laboratoorsete tööde käigus õpitakse tundma: - kalade lahangu tehnikat, parasitoloogilist uurimist; - patoanatoomiliste muutuste kirjeldamist; - ravimpreparaatide ja vaktsiinide kasutamist. Tutvutakse kalade antiparasitaarse ja -bakteriaalse töötlemise tehnika ja kalatiikide/kiirvoolukanalite desinfitseerimisega erineva tootmistehnoloogiaga kalakasvandustes.

Mida koolitusel õpid?

Õpiväljundid Õppeainete eduka läbimise järel mikrokraadi taotleja: - tunneb kalakasvatuse ja kalade tervishoiu alaseid mõisteid (eesti, inglise keeles); - omab ülevaadet kasvatatavatest kalaliikidest Eestis; - oskab kirjeldada vesiviljeluse viise ja rajatisi; - oskab selgitada kalade ja vähkide  terviseprobleemide põhjuseid ning bioturvalisuse riske; -tunneb kalade tervishoiualast seadusandlust, kaladel sagedamini esinevaid parasitaar, bakteriaal,     viirus, seen ja halbadest keskkonnatingimustest põhjustatud haigusi; -tunneb kalahaiguste bioohutuse nõudeid ja diagnoosimise meetodeid; - oskab leida lahendusi kalatervise ja heaoluga seotud probleemide lahendamiseks; -teab millised on levinumad kaladel kasutatavad vaktsiinid, ravimid ja raviviisid.

Maht: 150 h (iseseisev töö 188 h)
Tasulisi kohti: 5 (1950€)
Keel: eesti keeles
Algus: 01. september
Registreerimine: 30. august
Õppejõud
Priit Päkk (DVM, Ph.D, VLI, vesiviljeluse õppetooli vanemlektor)
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

Õpe vältab 1 aasta, mikrokraadi õpe algab 2022 sügissemestril ja lõpeb 2023 kevadsemestril. Tunniplaan täpsustub.

Sügissemestril 2022 toimuvad ained:
VL.0499 Ihtüopatoloogia 3 EAP - ainet on võimalik läbida veebis
VL.1196 Bioturvalisus kalakasvatuses 2 EAP - ainet on võimalik läbida veebis
VL.1336 Kalade heaolu  3 EAP - ainet on võimalik läbida veebis
VL.1213 Akvaristika alused ja kalad kui katseloomad 2EAP - toimumisaeg nov, dets 2022, aine eeldab auditoorset õpet

Kevadsemestril 2023 toimub: 
VL1211 Vesiviljeluse alused 3 EAP - aine eeldab auditoorset õpet

Õppevorm
põimõpe
Hindamine
Kursuse kontakt
Eva Elken (eva.elken@emu.ee)

AVASTA