EL juhtimine ja poliitika kujundamine (TÜ)
Kirjeldus:
Kursus annab ülevaate EL-i poliitika, poliitikate ja korralduse (so. institutsioonide) arengust. Arengud pannakse Euroopa ajaloo ja globaliseerumise konteksti. Kursus on platvormiks mõistmaks, kuidas EL toimib ning arutuskohaks selle tagajärgedest poliitikakujundamises valitsemise mitmetel tasanditel. Märksõnad: Euroopa integratsioon, EL-i institutsioonid, valitsemine EL-is, EL-i poliitikate kujundamine praktikas.
  • Maht 72 tundi
  • Koolituskrediidi kohti 1
  • Tasulisi kohti 5 (450€)
  • Kursus on inglise keeles
  • Algus 27. veebruar 2021
  • Registreeruda saab kuni 27. veebruar 2021
Kursuse läbinu:
Kursuse läbimisel üliõpilane orienteerub EL-i institutsioonides, nende toimimises ja otsustusprotsessides EL-i ajaloolise arengu, samuti EL-i valitsemisviiside, nende efektiivsuse ja legitiimsuse kontekstis
näitab teadmisi EL-i praegustest poliitilistest eesmärkidest, so. põhilistest poliitikate valdkondadest ja väljakutsetest neis valdkondades
hindab kriitiliselt EL-i praeguseid arenguid ja nende võimalikke tagajärgi poliitikate kujundamisele
kasutab sotsiaalteaduste uurimismeetodeid ja viib läbi väikesemahulise poliitikatele suunatud uurimuse (so formuleerib asjakohased uurimisküsimused, leiab ja kasutab ametlikke EL-i dokumente ja seadustekste, dokumendi -ja sisuanalüüsi)
rakendab kvantitatiivanalüüsi põhilisi analüüsimeetodeid: kirjeldav statistika, kahe muutujaga analüüs (ristseoste tabel, hajuvusdiagrammid, korrelatsioon), mitme muutujaga analüüs (lineaarne regressioon). Võtmepädevused: mõtestamise võime, kultuuridevaheline pädevus, transdistsiplinaarsus, kujunduslik mõtlemisviis, kognitiivsete protsesside juhtimine.
Õppejõud:
Nico Groenendijk ( https://www.researchgate.net/profile/Nico_Groenendijk)
Toimumiskoht:
Tartu/veeb
Toimumisajad:
L 10.30 - 13.30 näd. 26, 30, 36
Õppevorm: muu
Hindamine:
eristav The final result is composed as follows:
- 35% - result on 5 essay assignments on fiscal policy coordination
- 35% - result on 3 assignments on research methodology
- 30% - result of oral group examination
Kursuse kontaktisik:
Olga Bogdanova (olga.bogdanova@ut.ee)