Ülemiste City
Tartu Ülikool

Ökoloogia ja looduskaitse globaalmuutuste tingimustes

Kliimamuutus ning looduslike elupaikade ja elurikkuse kadu on tänapäeval suurimad keskkonnaprobleemid. Mikrokraadiprogramm annab osalejatele teadmised globaalmuutuste mõjust looduskeskkonnale ning looduskaitsebioloogiast. Käsitletakse kliimamuutuste, maakasutuse muutuste, invasiivsete liikide leviku, saastekoormuse ning ülemäärase ressursikasutuse mõju looduskeskkonnale ning seeläbi ka inimühiskondadele. Õpetatakse kavandama kaitsealasid, säilitama liike tehistingimustes ning arvestama looduskaitses sotsiaalset ja majanduslikku tausta. Välipraktikumide käigus täiendatakse oma teadmisi elustiku mitmekesisuse ja liikide elupaiganõudluste kohta. Programm on mõeldud neile, kes soovivad teadlikumad olla kliima- ja maakasutus muutuste mõjust elusloodusele (sh loodusharidustöötajad ja ajakirjanikud) ja/või inimestele, kellel on soov kaasa rääkida maakasutuslikes otsustes ja tegevustes (sh keskkonnaspetsialistid, ametnikud).

Tutvu lähemalt Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammidega.

Mida koolitusel õpid?

Programmi läbinud täiendõppija
1) teab globaalmuutuste olemust ning seda põhjustavaid tegureid;
2) teab Maa süsteemide seisundi võtmeindikaatoreid;
3) oskab hinnata kliimakriisi ja elurikkuse kao mõju looduskeskkonnale, ökosüsteemiteenustele ning inimühiskondadele;
4) tunneb globaalmuutuste leevendamiseks vajalikke rahvusvahelisi leppeid ning orienteerub erinevates tegutsemisvõimalustes;
5) teab, kuidas on praktilise looduskaitsega seotud evolutsioonibioloogia, populatsioonibioloogia, maastikuökoloogia ja füsioloogia;
6) teab looduskaitsebioloogias kasutatavate mudelite tüüpe ning põhilisi kasutusvõtteid ja -võimalusi;
7) orienteerub looduskaitsegeneetika ja -demograafia terminites ning on suuteline mõistma asjakohaste analüüside loogikat;
8) teab looduskaitse rakendusvõimalusi ning tunneb Eesti looduskaitseametkondade ülesehitust ja funktsioone;
9) tunneb Eesti looduses esinevaid peamisi taime-, seene- või loomaliike, teab nende elupaiganõudlusi;
10) tunneb Eestis kaitstavaid loodusobjekte.

Maht: 14 EAP - 182 auditoorset, 50 praktika, 132 iseseisva töö h
Tasulisi kohti: 5 (840€)
Keel: eesti keeles
Algus: 19. september
Registreerimine: 21. august
Õppejõud
Aveliina Helm, Anne Laius, Toomas Esperk, Harri Valdmann, Asko Lõhmus jt
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

19.09.2022 - 03.09.2023.

Õppematerjalid on kättesaadavad veebis (sh videoloengud), kasutatakse ka hübriidõppe lahendusi. Sügissemestril tuleb Tartus füüsiliselt kohal käia viiel korral (reedeti). NB! Suvised välipraktikumid toimuvad kontaktõppes.

Sügissemestri loengukursused (kokku 7 EAPd):
- LTOM.00.008 Globaalmuutused, looduskeskkond ja inimene (3 EAP) - 19 september kuni 18 november esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti kell 10.15-12.00 Liivi 2 (Tartu) või alternatiivselt e-õppes, järelevaatamise võimalusega.
- LOOM.04.084 Looduskaitsebioloogia (4 EAP) - kontaktõpe toimub 4 oktoober, 18 november, 2 ja 16 detsember ehk reedeti kell 12.15-16.00, J. Liivi 2- 126, Tartu

Kevadsemestri praktikumid (kokku 7 EAPd):
- LOOM.00.033 Kaitstavate loodusobjektide praktikum (3 EAP) - 50% ulatuses kontaktõpe kevadel (kui Tartusse tulek pole siiski võimalik, siis saab läbida Floristika välipraktikumi, mis toimub 10 päeva kontaktõppes suvel)
- LTOM.05.019 Looduse tundmise välipraktika (4 EAP) - kontaktõpe suvel
Täpsustus: Looduse tundmise välipraktika (4 EAP) on mõeldud kõigile neile, kel puuduvad alusteadmised zooloogiast ja botaanikast. Edasijõudnud valivad selle aine asemel vastavalt oma huvidele kas LOOM.01.126 Floristika välipraktika (4 EAP) või LTOM.04.010 Selgrootute zooloogia välipraktikumi (2 EAP) ja LTOM.04.011 Selgroogsete zooloogia välipraktikumi (2 EAP).

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Programmi täitmine täies mahus.

Kursuse kontakt
Kersti Riibak (kersti.riibak@ut.ee)

AVASTA