Ülemiste City
Tallinna Majanduskool

Õigusalane täienduskoolitus ettevõtjale

Õppekava on suunatud ettevõtjate õigusalaste pädevuste ning ettevõtte õiguspärasuse ja tõhususe
tõstmiseks läbi õigusteadmiste omandamise.
Õppekava läbinu omandab teadmised, oskused ja hoiakud võimaldavad analüüsida ettevõtte õiguslikku olukorda ja otsustada, millal kaasata spetsialiste väljastpoolt ettevõtet, vältida seadustega vastuollu minekut ning lahendada lihtsamaid probleemolukordi.

Kursusele registreerunutega toimub 8.08. vestlus, mille järel tehakse otsus õppegruppi arvamise kohta.

Mida koolitusel õpid?

● Mõistab õiguse, sh avaliku ja eraõiguse põhimõtteid ettevõtluses.
● Rakendab tsiviilõiguse üldosa regulatsioone õigussuhetes ettevõtluses.
● Rakendab haldusõiguslike probleemide lahendamisel ning riigi ja kohaliku omavalitsusega suhtlemisel haldusõiguse ja haldusmenetluse norme.
● Arvestab lepingute koostamisel, sõlmimisel ning ühingu tegevuses osapoolte kohustuste ja õigustega, lähtudes võlaõigusseadusest.
● Tagab tarbija õiguste kaitse, lähtudes tarbijakaitset reguleerivatest õigusaktidest.
● Teeb ühingus otsuseid ja/või vaidlustab otsuseid teades juhtorgani liikmete õigusi, kohustusi ja vastutust, lähtudes ühinguõigusest.
● Kasutab oma õigusi ja kohustusi valduste ja omandi omandamisel, kaitsel ning lõppemisel, lähtudes asjaõigusseadusest.
● Kasutab oma õigusi ja kohustusi töösuhete toimimisel, lähtudes kehtivatest õigusaktidest.
● Mõistab karistusõiguse regulatsioone ettevõtluses riskide vältimiseks.
● Rakendab erinevaid võlgnevuste sissenõudmisega seotud võimalusi ning nendega seotud õigusi ja kohustusi, lähtudes kehtivatest õigusnormidest.
● Omab süsteemset ülevaadet maksunduse valdkonna põhimõistetest ja saab aru maksustamise ja maksude tasumise vajalikkusest.
● Selgitab maksuõiguse ja maksumenetluse üldpõhimõtteid, protsessi kui tervikut ning menetlusosalise õigusi ja kohustusi maksumenetluses.
● Rakendab andmekaitsenõudeid vastavalt oma volitustele ja organisatsioonis kehtivale /korrale lähtudes valdkonna õigusaktidest.
● Korraldab riigihangetel osalemise, lähtudes riigihankega seotud regulatsioonidest.
● Tagab ettevõtluse läbiviimisel vabakonkurentsi toimimise lähtudes konkurentsiseadusest.
● Kaitseb ettevõtja huve suhetes teiste isikutega, kasutades konkurentsiõiguse põhimõtteid.
● Hindab ettevõtte varade intellektuaalse kaitsmise vajadust ja võimalusi.
● Selgitab intellektuaalse omandiõiguse põhimõtteid ja regulatsioone lähtudes intellektuaalseid omandeid reguleerivatest õigusaktidest.
● Kasutab rahvusvahelise kaubandusõiguse põhimõtteid riigipiiri üleses tegevuses.
● Mõistab rahvusvahelises kaubanduses tekkida võivate vaidluste lahendamise põhimõtteid.
● Kirjeldab erinevate väärtpaberi liikide põhitunnuseid ja nendega kaasnevaid õigusi, kohustusi ja riske.
● Tunneb väärtpaberitega kauplemise võimalusi ja ajaloolisi arenguid.
● Kirjeldab finantssektorile kehtestatud tõkendeid ja hoolsuskohustusi tulenevalt rahapesu ja terrorismi vastasest võitlusest.
● Teab, millised on sanktsioneeritud tegevused arvestades õiguslikku regulatsiooni.
● Koostab seadusandlusele vastavad ettevõtlusega seotud õigusdokumendid.

Maht: 240 h (iseseisev töö 540 h)
RKT täiendkoolitus (lõpliku registreerumise kinnitab kool)
Keel: eesti keeles
Algus: 09. september
Registreerimine: 04. august
Õppejõud
Aldo Vassar, Egle Saska, Eliis Mets, Evelin Pärn-Lee, Fredy Bogomolov, Hille Raud, Kerly Randlane, Liili Lauri, Marius Kuningas, Mark Uska, Priit Männik, Risto Sepp, Siim Mõistlik, Urmas Kukk, Viktor Arhipov (info)
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Sessioonõpe, reedeti ja laupäeviti üle nädala Tallinna Majanduskooli ruumides.

Õppevorm
Sessioonõpe
Hindamine

Teema hinne kujuneb kõikide ettenähtud suuliste ja kirjalike tööde sooritamisel positiivsele tulemusele. Hindamise eelduseks on koolitaja töökavas kirjeldatud aruteludes ja rühmatöödes osalemine, praktiliste tööde, iseseisvate tööde või hindamisülesannete sooritamine vähemalt lävendi tasemel. Kohustuslik osavõtt 70% kontaktõppest.

Kursuse lõpetajale väljastab kool tunnistuse, kui õppija on saavutanud õpiväljundid lävendi tasemel ja sooritanud selleks ettenähtud hindamisülesanded. Kui õpinguid ei täideta täies, st nõutud mahus, väljastatakse õppijale soovi korral tõend selle mahu kohta, mis tal tehtud/sooritatud on.

Kursuse kontakt
Tiina Agukas (tiina.agukas@tmk.edu.ee)
Veel samal teemal 3
Tallinn
Tartu Ülikool
Ettevõtluse õigusõpe
Maht
18 EAP (76 auditoorset, 392 iseseisva tö h
Algus
06. veebruar 2023
Õppejõud
Irene Kull; Aleksei Kelli; Tõnis Mets
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tartu Ülikool
Lapse õigused ja heaolu
Maht
12 (68 tundi auditoorset, 244 tundi iseseisvat tööd) h
Algus
01. jaanuar 2023
Õppejõud
Gaabriel Tavits; Katre Luhamaa; Dagmar Kutsar . . .
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tartu Ülikool
Majandusõigus I, II
Maht
234 h
Algus
15. detsember 2022
Õppejõud
Merle Eamets ja Raja Õnnik
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA