Ülemiste City
Tartu Ülikool

Baltisaksa kultuuripärand

"Mikrokraadiprogrammi "Baltisaksa kultuuripärand" eesmärgiks on tutvustada baltisaksa kultuuripärandit kui Eesti kultuuripärandi orgaanilist, kuid (hästi)unustatud osa, mille tundmine on vältimatu Eesti ja eesti kultuuri sügavamal mõistmisel ja mõtestamisel. Baltisaksa kultuuri otsene ja kaudne, silmaga nähtav ja kultuurigeeni ladestunud mõju meile ulatub välja tänasesse päeva. Selle tundmine on võtmeks iseenda ja oma kultuuri mõistmisel. Koondatud baltisaksa kultuuri alase teadmuse vastu ja järele on ühiskonnas kasvav huvi ja vajadus.

Mikrokraadi kontseptsioon ja kursused on loodud Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia vahelises koostöös, luues nende baasil laiaspektrilise süsteemsema ja komplekssema vaate baltisaksa kultuurile.

Mikrokraad koosneb baltisaksa kultuuri ja kultuuripärandit üldtutvustavatest ja praktilisi oskusi andvatest (baltisaksa kirjandus, keel, (kunsti)ajalugu, mõttelugu, tõlkimine, restaureerimine, saksa keele õpe) kursustest.
Kursuseid tuleb võtta kõigist kolmest kõrgkoolist. Praktikaainete ja praktiliste ainete (restaureerimine Tallinnas ja giidipraktika Tartus ühes õppekäikudega, saksa keele kursused) on mõeldud valikainetena - vastavalt osalejate kitsamatele huvidele. Lisaks põhiprogrammi mahule on võimalik kursuseid võtta eraldi juurde täiendusõppijana.

Tutvu lähemalt Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammidega.

Mida koolitusel õpid?

Pärast kursuse edukat läbimist üliõpilane
* saab sidusaid (interdistsiplinaarseid) teadmisi baltisaksa kultuuri ajaloost (mõisaarhitektuurist, kunstist, keelest, kirjandusest, mõisapärimusest jne);
* oskab seostada teadmisi baltisaksa kultuurist ja pärandist tänapäeva kultuuri- ja ühiskonnaelu teemadega;
* valides praktilise suunitlusega aineid, omandab teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi kas restaureerimises, muinsuskaitses, tõlkimises vms;
* näeb ja kasutab võimalusi baltisaksa kultuuri uurimistulemuste rakendamiseks erinevates töö- ja eluvaldkondades lähtuvalt oma individuaalsest taustast.

Üksikute ainete õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid leiab ülikoolide infosüsteemidest.

Maht: 18 EAP - 234 auditoorset + 234 iseseisva töö h
Tasulisi kohti: 5 (810€)
Keel: eesti keeles
Algus: 05. september
Registreerimine: 21. august
Õppejõud
Aigi Heero, Maris Saagpakk, Ulrike Plath, Reet Bender, Liina Lukas, Pärtel Piirimäe, Olev Liivik, Linda Kaljundi, Hilkka Hiiop, Riin Alatalu
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

05.09.2022 - 25.06.2023

Õppeainetel on korralik veebitugi, mh olenevalt ainekursusest veebiloengud, ning tunnist on võimalik osa saada hübriidselt. Tunniplaan koostatakse tööinimeste ajagraafikut arvestavalt. 

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Programmi lõpetamise eelduseks on 12 EAP mahus kohustuslike ja 6 EAP mahus mikrokraadi raames vabalt valitavate ainete sooritamine positiivsele tulemusele.

Kursuse kontakt
Marianne Liibert (marianne.liibert@ut.ee)

AVASTA