Ülemiste City
Tartu Ülikool

Julgeolek ja ränne Euroopas

Mikrokraadiprogrammi eesmärk on anda osalejatele põhjalikud ja asjakohased teadmised ja oskused Euroopa julgeoleku ja migratsiooni väljakutsete osas. Mikrokraadiprogramm pakub tööturul oodatud oskuseid nii avalikus- kui erasektoris töötavatele inimestele ning toetab inimeste edasist tööalast arengut teadmistega Tartu Ülikooli valdkondade spetsialistide poolt.

Programmis olevad kursused sobivad täiskasvanule ja töötavale inimesele, sest järgivad sessioonõppe vormi. Sessioonõpe toimub kaks korda kuus nädalavahetusel, mis toetab töö- ja pereelu ühildamist õpingutega. Programm on välja töötatud pidades silmas tööturu vajadusi, töötajatelt oodatavaid oskusi ja praktilisi väljundeid. Programmi sisu on kooskõlastatud tööandjatega. Programm toetab arengut nii kohalikul kui rahvusvahelisel tööturul. Mikrokraadiprogammi läbimine soosib õpingute jätkamist J. Skytte poliitikauuringute instituudi magistriõppes, ained on ülekantavad.

Programm sobib ettevõtjatele, juhtidele, konsultantidele, nõunikele, ametnikele, ministeeriumi töötajatele, vabaühenduste ja mõttekodade töötajatele.

Mida koolitusel õpid?

Mikrokraadiprogrammi edukalt läbinu

  • tunneb peamisi julgeolekulisi väljakutseid Euroopa Liidus;
  • omab valdkonnaüleseid teadmisi julgeoleku ja migratsiooniga seotud teemades;
  • tunneb julgeolekupoliitikat ja sellega seotud institutsioone ja nende rolle Euroopas;
  • oskab analüüsida kaasaegseid julgeolekuprobleeme;
  • on kursis migratsiooni puudutava juriidilise raamistikuga;
  • on pädev nii sise- kui välisjulgeolekut puudutavates väljakutsetes.

OSKA uuringutes tööandjate poolt välja toodud vajalikest oskustest toetab mikrokraadiprogramm järgmiste oskuste arendamist: 

  • enesejuhtimisoskused (Tegevuste algatamine, eesmärkide saavutamine);
  • mõtlemisoskused (Analüüsioskus, probleemi lahendamine);
  • lävimisoskused (Meeskonnatöö- ja koostööoskus).
Maht: 12 EAP (42 h auditoorset, 270 h iseseisvat tööd) h
Tasulisi kohti: 5 (499€)
Keel: eesti keeles
Algus: 10. veebruar
Registreerimine: 22. jaanuar 2023
Õppejõud
Viljar Veebel (Euroopa Liidu julgeolekupoliitika) on Eesti politoloog, kelle uurimisteemade hulka kuuluvad EL poliitikad, rahvusvahelised suhted, poliitökonoomia, EL laienemine, EL naabruspoliitika ja rahvusvaheline arengukoostöö. Kristina Kallas ( (Migratsioon ja inimressursside väljakutsed) on Eesti politoloog, kelle uurimisteemade hulka kuuluvad lõimumisprobleemid ühiskonnas, venekeelse elanikkonna küsimused endise Nõukogude Liidu territooriumil, rändeküsimused ja vähemuste õiguste küsimused. Kristina Kallas on töötanud Eesti Pagulasabi juhatuse liikmena ja Balti Uuringute Instituudi vanemanalüütikuna.)
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

2022/2023 õppeaasta kevadsemestri programm koosneb kahest õppeainest, mis keskenduvad Euroopa Liidus aktuaalsetele väljakutsetele ja nende lahendamisele:

- Migratsioon ja inimressursside väljakutsed, P2EC.00.210 6 EAP;
- Euroopa Liidu julgeolekupoliitika, P2EC.00.195 6 EAP.

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Vastavalt ainete läbimise tingimustele.
Mikrokraadiprogrammi tunnistuse saamiseks on vaja edukalt läbida ained kogumahuga 12 EAP. Programmi läbimisel on võimalik arvestada saadud ainepunktid Skytte instituudi magistriõppekavadele kandideerimisel.

Kursuse kontakt
Kristel Birgit Potsepp (kristel.birgit.potsepp@ut.ee)

AVASTA