Ülemiste City
Tartu Ülikool

Veebipõhine inglise keele grammatika põhikursus

Kursuse eesmärk on arendada õppija oskusi kasutada erinevaid igapäevaseid keelestruktuure peaasjalikult kirjalikus tekstiloomes.

Kursus on mõeldud keelekasutajatele, kes on omandanud vähemalt A2.2 tasemel keeleteadmised, kuid kes tunneb, et keelestruktuuride kasutamine vajab üleselgitamist ja harjutamist.

Mida koolitusel õpid?

Õppija
- tunneb ingliskeelses kirjalikus tekstis ära kasutatud grammatilised struktruurid ja oskab leida adekvaatse väljenduse eesti keeles;
- oskab kasutada olevikku, minevikku ja tulevikku, peamiselt kasutatavaid eessõnu, asesõnu ja artikleid;
- teab inglise keele lausestruktuuri ja oskab kasutada korrektset sõnajärge lauses;
- kasutab saadud teadmisi iseseisvalt nii suulises kui ka kirjalikus suhtluses.

Maht: 3 EAP - 78 h
Tasulisi kohti: 5 (120€)
Keel: eesti ja inglise keeles
Algus: 06. veebruar
Registreerimine: 06. veebruar
Õppejõud
Margit Kirss (MA (TLÜ haridusteadused), inglise keele õpetaja, õpetanud kõigis kooliastmetes, sh Viljandi Kultuuriakadeemias. Õppejõul on veebiõppe kogemus, ta on olnud riikliku ainekava töörühma liige ja koostanud riigieksmi ülesandeid.)
Toimumiskoht
Online
Toimumisajad

Iseseisev töö Moodles, kohtumised Skype'i teel kokkuleppel.

Õppevorm
veebiõpe
Hindamine

Iga nädal töötab õppija veebipõhiselt läbi õppejõu poolt antud materjalid ning täidab ülesanded, mis tuleb tähtajaliselt saata õppejõule ülevaatamiseks ning mis saadakse õppejõu käest kommenteeritud kujul tagasi.
Üliõpilasel on iga nädal võimalik eelneval kokkuleppel Skype'i teel õppejõuga kohtuda ja arutada õppeainega seotud küsimusi.

Iseseisva materjali läbitöötamine 100%; Independent work with materials 100%

Test. Mitteeristav hindamine. Keelestruktuuride testide sooritus vähemalt 60%.

Kursuse kontakt
Tiia Kampus (tiia.kampus@ut.ee)
Veel samal teemal 2
Veebikoolitus
Tallinna Ülikool
Eesti keele õigekiri
Maht
3 h
Algus
19. aprill 2023
Õppejõud
Helin Kask
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Ülikool
Värvikommunikatsioon ja -psühholoogia
Maht
6 h
Algus
12. aprill 2023
Õppejõud
TLÜ lingvistika ja tõlketeaduse dotsent Mari . . .
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA