Ülemiste City
Tartu Ülikool

Veebipõhine inglise keele grammatika põhikursus 2

Kursus on mõeldud keelekasutajatele, kes on omandanud vähemalt A2.2 tasemel keeleteadmised, kuid kes tunneb, et keelestruktuuride kasutamine vajab üleselgitamist ja harjutamist ning on läbinud grammatika kursuse esimese osa.

Rohkem infot TÜ ÕISist.

- - - 

The course is meant for those language users, who have acquired the language level of A2.2, but who feel that the use of language structures need some explanation and mastering. It is recommended that the student has completed the first part of the grammar course.

More information in UT SIS.

Mida koolitusel õpid?
Õppija
- tunneb ingliskeelses kirjalikus tekstis ära kasutatud grammatilised struktuurid ja oskab leida adekvaatse väljenduse eesti keeles;
- oskab kasutada modaalverbe, tingimuslauseid, omadussõnu erinevas kontekstis, määrsõnu, kaudset kõne ja passiivi lihtsamaid vorme;
- teab inglise keele lausestruktuuri ja oskab kasutada korrektset sõnajärge erinevates kõneviisides;
- kasutab saadud teadmisi iseseisvalt nii suulises kui ka kirjalikus suhtluses.
- - -
A student
- recognises grammar structures in written text in English and is able to find an adequate expression in Estonian;
- can use modals, conditional sentences, adjectives in various contexts, adverbs, reported speech and simple passive voice;
- knows the structure of sentences and can use the correct word order in different speeches;
- uses acquired knowledge in oral as well as in written communication.
Maht: 3 EAP - 78 h
Koolituskrediidi kohti 1
Tasulisi kohti: 5 (120€)
Keel: eesti ja inglise keeles
Algus: 06. veebruar
Registreerimine: 06. veebruar
Õppejõud
Margit Kirss (MA (TLÜ haridusteadused), inglise keele õpetaja, õpetanud kõigis kooliastmetes, sh Viljandi Kultuuriakadeemias. Õppejõul on veebiõppe kogemus, ta on olnud riikliku ainekava töörühma liige ja koostanud riigieksmi ülesandeid.)
Toimumiskoht
Veebikoolitus
Toimumisajad

Kursus toimub veebis iganädalaselt. The course take place online weekly.

Õppevorm
veebiõpe
Hindamine

Iga nädal töötab õppija veebipõhiselt läbi õppejõu poolt antud materjalid ning täidab ülesanded, mis tuleb tähtajaliselt saata õppejõule ülevaatamiseks ning mis saadakse õppejõu käest kommenteeritud kujul tagasi.
Üliõpilasel on iga nädal võimalik eelneval kokkuleppel Skype'i teel õppejõuga kohtuda ja arutada õppeainega seotud küsimusi.

Iseseisva materjali läbitöötamine 100%.

Mitteeristav hindamine. Keelestruktuuride testide sooritus vähemalt 60%.

Kursuse kontakt
Tiia Kampus (tiia.kampus@ut.ee)
Veel samal teemal 2
Veebikoolitus
Tallinna Ülikool
Eesti keele õigekiri
Maht
3 h
Algus
19. aprill 2023
Õppejõud
Helin Kask
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Ülikool
Värvikommunikatsioon ja -psühholoogia
Maht
6 h
Algus
12. aprill 2023
Õppejõud
TLÜ lingvistika ja tõlketeaduse dotsent Mari . . .
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA