Ülemiste City
Tartu Ülikool

Turismi soome keel

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab ja süvendab turismitööks vajalikke teadmisi enese väljendamiseks soome keeles. Õppija mõistab tavakõnet ja saab aru turismialastest tekstidest. Oskab ettevalmistuseta vestelda turismiga seonduvatel teemadel, koostada tekste ja ametialaseid kirju. Õppija tähtsustab korrektse keelekasutuse vajalikkust ametialases suhtluses.

Kursusel käsitletavad teemad.
Viisakusväljendid, isikuandmed, telefonile vastamine. Kriitilisemad eksitussõnad. Ajamäärused, pühad ja tähtpäevad.
Reisitransport, orienteerumine ja tee juhatamine sise- ning linnaruumis. Majutusettevõtete tüübid, teenused, kvaliteedisüsteemid. Majutusettevõtte personal. Majutusettevõtte osakonnad ja ruumijaotus. Hotellituba, selle sisustus ja seadmed. Vastuvõtuosakonna töö, broneeringud, kliendi vastuvõtmine hotellis. Toitlustusettevõtete tüübid ja teenused. Menüü, toiduained, joogid, levinumad toiduallergiad. Ülevaade soome verbisüsteemist. Ülevaade soome käändesüsteemist.

Mida koolitusel õpid?

Kursuse läbimisel õppija teab:
* erinevate turismivaldkondade ja turismikorraldusega seotud sõnavara soome keeles;
* soome keele grammatika olulisemaid komponente.

Kursuse läbimisel õppija oskab:
* kasutada küllaldast sõnavara, et end väljendada tavalisemates töösituatsioonides, sh isikuandmete küsimine, majutuse broneerimine, majutusettevõtte teenuste tutvustamine, tee juhatamine, kaebuste lahendamine, teenindamine toitlustusasutuses, arve esitamine jms.;
* kasutada igapäevatööga seotud sagedasemaid vorme grammatiliselt üsna veatult;
* vastata otsestele, selgetele küsimustele olme-, päeva- ning turismiteemadel;
* mõista selgesõnalist faktilist ja erialast informatsiooni; kuuldule adekvaatselt reageerida;
* üles tähendada olulist informatsiooni;
* suhelda teenindus- ja müügisituatsioonides;
* lugeda ja koostada ametialaseid kirju ning dokumente;
* kasutada tööks vajalikku kirjandust (sõnaraamatud, ajakirjandus, Internet jm);
* koostada ja esitada lühikest soomekeelset ettekannet oma erialaga seotud teemadel;
* täita konkreetset ülesannet ja leida vajalikku informatsiooni eri tüüpi allikatest.

Maht: 3 EAP - 32 h praktikume, 46 h iseseisvat tööd h
Koolituskrediidi kohti 1
Tasulisi kohti: 1 (180€)
Keel: eesti keeles
Algus: 06. veebruar
Registreerimine: 05. veebruar
Õppejõud
Sülvi Mölder (Soome keele õpetaja, aasta õpetaja 2022)
Toimumiskoht
Pärnu
Toimumisajad

K, 15. veebruar 13:00-17:00
T, 28. veebruar 09:00-13:00
K, 8. märts 10:45-14:45
K, 15. märts 13:00-17:00
N, 16. märts 13:00-17:00
E, 27. märts 09:00-13:00
E, 10. aprill 13:00-17:00
K, 3. mai 09:00-13:00

Õppevorm
põimõpe
Hindamine
Eristav hindamine (A, B, C, D, E, F, mi).

Iseseisvate tööde loetelu ja juhised nende tegemiseks:
* kohustuslike õppematerjalide läbitöötamine;
* majutusasutuse tutvustus (üliõpilased koostavad ja esitavad omandatud sõnavara ja lisaallikaid, nt Internet kasutades esitluse, mille abil tutvustatakse vabalt valitud majutusettevõtet. Presentatsiooni koostamise aluseks on õppejõu koostatud juhend / küsimustik, vt õpik lk 36 / 9);
* toitlustussõnavara ja restorani teenindussituatsioonide omandamine koostöös Toitlustusprotsesside juhtimise ainega;
* jooksvate koduste ülesannete täitmine (grammatika-, sõnavaraarendus-, tõlke- jm harjutused);
* kontrolltöödeks valmistumine;
* eksamiks valmistumine.

Eksamile pääsemise eeltingimused:
* aktiivne osalemine kontakttundides vähemalt 75% ulatuses tundide mahust:
* sõnavaratesti positiivne sooritamine;
* suulise ettekande (majutusasutuse tutvustus) ettevalmistamine ja esitlus;
* toitlustusalase sõnavara omandamine läbi reaalsete teenindussituatsioonide läbimängimise;
* jooksvate tunnitestide positiivne sooritamine.
Kursuse kontakt
Kristel Teearu (kristel.teearu@ut.ee)
Veel samal teemal 2
Veebikoolitus
Tallinna Ülikool
Eesti keele õigekiri
Maht
3 h
Algus
19. aprill 2023
Õppejõud
Helin Kask
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Ülikool
Värvikommunikatsioon ja -psühholoogia
Maht
6 h
Algus
12. aprill 2023
Õppejõud
TLÜ lingvistika ja tõlketeaduse dotsent Mari . . .
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA