Tallinna Ülikool

Tööturg ja kutseharidus

Kursusel osalemise eesmärk on kujundada süsteemne ja terviklik arusaam tööd ja haridust ümberkujundavatest globaalsetest suundumustest ja Europaseerumisest kutsehariduses ning kutsehariduse institutsionaalsest korraldusest, rollist ühiskonnas, seostest majanduse, tööturu ja sotsiaalse struktuuriga; mõista kutsehariduse kvaliteedi ja maine probleeme ning osata analüüsida tööturu näitajaid, pädevuste pakkumise ja nõudmise tänaseid ja tulevikuprobleeme.

Sisu:

  • Kutsehariduse ajalooline areng ja reform. Europaseerumine kutsehariduses.
  • Teoreetilised lähenemised majanduse ja tööturu ja kutsehariduse seostele.
  • Kutsehariduse ühiskondlikud funktsioonid, kvaliteet ja maine.
  • Kutsehariduse ja tööturu koordineerimine (turumehhanismide, riiklike/rahvusvaheliste regulatsioonide, kutseühenduste roll).
  • Kutsehariduse institutsioonid ja korraldus Eestis ja Euroopas. Pädevuste nõudmine ja pakkumine Eestis ja Euroopas.
  • Muutused tööelus kui väljakutsed kutseharidusele.

Mida koolitusel õpid?

- mõistab kutsehariduse institutsioonilist korraldust ja arengut Eestis ning EL mõju;
- mõistab tööturu ja kutsehariduse vaheliste seoste makro- ja mikrotasandi probleeme ja neid mõjutavaid tegureid, sh kutsehariduse maine
- analüüsib oskuste ja pädevuste nõudmist ja pakkumist mõjutavaid tegureid, arvestades kutsehariduse rolli kutseõppurite haridusliku, sotsiaalse ja tööalase mobiilsuse mõjutajana;
- kasutab kutsehariduse ja tööturu statistikat ja andmeid kutsehariduse probleemide käsitlemisel;
- analüüsib Eesti kutsehariduspoliitikat ja kutsehariduse arenguid mõjutavad dokumente ja andmeid, kasutades asjakohast terminoloogiat.

Info
Maht: 18 tundi (iseseisev töö 60 tundi)
Koolituskrediidi kohti 1
Tasulisi kohti: 4 (120€)
Keel: eesti keeles
Algus: määramata
Registreerimine: määramata
Õppejõud
Krista Loogma (Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi kutsehariduse professor)
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

2021/2022 sügissemestril

Õppevorm
avatud õpe
Hindamine

Kursuse läbimisel väljastatakse Tallinna Ülikooli õppesoorituse tunnistus.

Kursuse kontakt
Marge Kõrvits (marge.korvits@tlu.ee)

EI LEIDNUD HUVIPAKKUVAT KOOLITUST

Kui meie tänases valikus pole huvipakkuvat koolitust, anna meile sellest teada, valik on pidevalt täiendamisel.