Tööturg ja kutseharidus (TLÜ)
Kirjeldus:

Kursusel osalemise eesmärk on kujundada süsteemne ja terviklik arusaam tööd ja haridust ümberkujundavatest globaalsetest suundumustest ja Europaseerumisest kutsehariduses ning kutsehariduse institutsionaalsest korraldusest, rollist ühiskonnas, seostest majanduse, tööturu ja sotsiaalse struktuuriga; mõista kutsehariduse kvaliteedi ja maine probleeme ning osata analüüsida tööturu näitajaid, pädevuste pakkumise ja nõudmise tänaseid ja tulevikuprobleeme.

Sisu:

 • Kutsehariduse ajalooline areng ja reform. Europaseerumine kutsehariduses.
 • Teoreetilised lähenemised majanduse ja tööturu ja kutsehariduse seostele.
 • Kutsehariduse ühiskondlikud funktsioonid, kvaliteet ja maine.
 • Kutsehariduse ja tööturu koordineerimine (turumehhanismide, riiklike/rahvusvaheliste regulatsioonide, kutseühenduste roll).
 • Kutsehariduse institutsioonid ja korraldus Eestis ja Euroopas. Pädevuste nõudmine ja pakkumine Eestis ja Euroopas.
 • Muutused tööelus kui väljakutsed kutseharidusele.
 • Maht 18 tundi (iseseisev töö 60 tundi)
 • Koolituskrediidi kohti 1
 • Tasulisi kohti 4 (120€)
 • Kursus on eesti keeles
 • Algus määramata
 • Registreeruda saab kuni määramata
Kursuse läbinu:

- mõistab kutsehariduse institutsioonilist korraldust ja arengut Eestis ning EL mõju;
- mõistab tööturu ja kutsehariduse vaheliste seoste makro- ja mikrotasandi probleeme ja neid mõjutavaid tegureid, sh kutsehariduse maine
- analüüsib oskuste ja pädevuste nõudmist ja pakkumist mõjutavaid tegureid, arvestades kutsehariduse rolli kutseõppurite haridusliku, sotsiaalse ja tööalase mobiilsuse mõjutajana;
- kasutab kutsehariduse ja tööturu statistikat ja andmeid kutsehariduse probleemide käsitlemisel;
- analüüsib Eesti kutsehariduspoliitikat ja kutsehariduse arenguid mõjutavad dokumente ja andmeid, kasutades asjakohast terminoloogiat.

Õppejõud:
Krista Loogma (Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi kutsehariduse professor)
Toimumiskoht:
Tallinn
Toimumisajad:

2021/2022 sügissemestril

Õppevorm: avatud õpe
Hindamine:

Kursuse läbimisel väljastatakse Tallinna Ülikooli õppesoorituse tunnistus.

Kursuse kontaktisik:
Marge Kõrvits (marge.korvits@tlu.ee)