Ülemiste City
Tartu Ülikool

Eetika peateemad

Kursus annab ülevaate eetika põhiprobleemidest ja -mõistetest: Mis on eetika ja moraal? Eetika etümoloogia. Millega tegelevad teoreetiline ja praktiline eetika ning kutse-eetika? Mille poolest erinevad normatiivsed süsteemid moraal, õigus, religioon? Mis vahe on kirjeldaval ja väärtustaval lausungil? Kuidas langetatakse moraaliotsustusi? Kas väärtused on subjektiivsed või objektiivsed? Kust on pärit meie moraalinormid? Kas moraalinormid on universaalsed või kultuurirelatiivsed? Missugused moraalsed kohustused on meil teiste inimeste ees? Mis motiveerib inimesi moraalselt toimima? Kas omahuvi ja moraal sobivad kokku? Kuidas on seotud väärtused ja normid ning väärtused ja õnn?

Mida koolitusel õpid?

Kursuse lõpuks saab üliõpilane aru olulisemate eetikamõistete tähendusest ning oskab neid mõisteid kasutada, omab ülevaadet peamistest moraaliteooriatest, oskab neid iseloomustada, tunneb nende tugevaid ja nõrku külgi ning eristab nende alamvoolusid. Tunneb mõningaid olulisi eetikatekste ja suudab esmatasandil jälgida argumentatsiooni loogilist struktuuri ja üksikasju. Suudab algtasandil kriitiliselt arutleda eetikatekstide ja -argumentide üle. On võimeline võtma põhjendatud seisukohti praktilistes eetilistes küsimustes.

Lisainfo siin

Info
Maht: 156 tundi (iseseisev töö 138 tundi)
Koolituskrediidi kohti 2
Tasulisi kohti: 3 (390€)
Keel: inglise keeles
Algus: 14. veebruar
Registreerimine: 21. veebruar
Õppejõud
Francesco Orsi (info )
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

14.02-22.05.2022

Õppevorm
päevaõpe, osaliselt veebipõhine
Hindamine

Seminaridest osavõtt (15%) Moodle test (35%) Essee kirjutamine (50%). Eristav hindamine.

Kursuse kontakt
Ruth Jürjo (ruth.jurjo@ut.ee)

AVASTA