Ülemiste City
Tallinna Ülikool

Seenioritöö

Eesti rahvastik vananeb kiirelt ja vanemaealiste osatähtsus rahvastikus tõuseb. Eestis on iga viies inimene 65-aastane või vanem ning prognoosi kohaselt aastaks 2050 moodustavad vanemaealised elanikest kolmandiku. 

2022. aasta sügisest on võimalik õppida Tallinna Ülikooli Avatud akadeemia kaudu Seenioritöö mikrokraadiprogrammis, mis suunab vanemaealistega tegelevaid organisatsioone koostööle ning suurendab nende professionaalseid teadmisi ja oskusi.

Mikrokraadiprogramm on mõeldud kõrgharidusega inimestele, kes töötavad vanemaealiste arengu ja heaolu nimel (nt üleriigiliste ja kohalike organisatsioonide ja asutuste esindajad, KOVide ja nende allasutuste töötajad). Ootame õppima kultuuri- ja raamatukogutöötajaid, päevakeskuste, sotsiaalkeskuste, rahvamajade, külamajade, koolituskeskuste, huviklubide, vallamajade, hooldekodude, vabatahtlike võrgustike töötajad ja teised kogukonna eestvedajad, kes tahavad luua Eestis keskkonda, kus vanemat inimest koheldakse kui normaalset kodanikku ja arenevat inimest. Oodatud on ka era- ja kolmanda sektori inimesed, kes töötavad rahvastiku vanemat osa puudutavate küsimustega ning peaksid seisma vanemaealiste õiguste eest ja vanuselise diskrimineerimise vastu nii tööturul, sotsiaalvaldkonnas kui kõikides teistes eluvaldkondades.

Mikrokraadiprogramm on tasemeõppe ja täienduskoolituse sümbioos, milles on nii magistritaseme õppe kui täiendusõppe ained ja need moodustavad õppija jaoks ühtse terviku:
Kaasavad digitehnoloogiad (6 EAP)
Ühiskonna vananemine ja kodanikuühiskond (2 EAP)
Disainmõtlemine ja arendusprojektide teostamine ja vormistamine (1 EAP)
Vanemaealiste kaasamine ja arendamine (6 EAP)

Programm toetub disainmõtlemise põhimõtetele ja selles kasutatakse sotsiaalse innovatsiooni tööriistu. Õppe käigus viivad õppijad läbi ka arendusprojektid, millega arendadatakse põlvkondadevahelise koostöö initsiatiive.  

Vt täpsem info programmi ja ajakava kohta SIIN.

Mida koolitusel õpid?

Programmi läbinud õppija:

 • kasutab disainmõtlemise meetodeid;
 • kasutab võimestava kommunikatsiooni oskusi ja kommunikatsiooni kui vahendit sotsiaalsete muutuste läbiviimiseks;
 • mõistab, kuidas toimib kodanikuühiskond; kasutab huvikaitse meetodeid ja planeerib huvikaitse tegevusi;
 • oskab leida ja interpreteerida ühiskonna vananemist kirjeldavat statistikat ja uuringutulemusi; oskab võrrelda vananemisteooriaid;
 • selgitab digimeedia innovaatilisi kasutusvõimalusi ja õpistsenaariumeid enesejuhitud ja kollektiivse õppe korraldamisel täiskasvanuõppe sh mitteformaalse õppe kontekstis;
 • kujundab voogmeediat ja e-õppekeskkondi, kombineerides digivahendite, mitteformaalse õppe või projektitöö võimalusi täiskasvanud õppijatele konkreetses tegevusvaldkonnas või ametikontekstis;
 • kujundab digitehnoloogiatega mitteformaalseks õppimiseks sobiva innovaatilise probleem- või avastusõppe õpitegevuse;
 • tunneb ära ealise diskrimineerimise juhtumeid ja pakub välja lahendusi;
 • suudab argumenteerida vanemaealiste õppimise vajadust; oskab planeerida ja korraldada vanemaealistele suunatud õppeprotsessi;
 • oskab arvestada vanemaealise õppija eripäradega erinevates õppekontekstides;
 • omab teadmisi vananemise psühholoogiast, ühiskonna hoiakutest vananemisele ning selle mõjust vanemaealisele õppijale, tunneb vanemaealiste õpet käsitlevaid dokumente ja omab ülevaadet Eesti vanemaealiste õppe korraldamisest;
 • omab vanemaealiste õppeprotsessi hindamise isiklikku kogemust;
 • tunneb vananemise füsioloogilisi ja sotsiaalseid muutusi ning on terviseedenduse  liikumise eestvedaja organisatsioonis, kogukonnas ja ühiskonnas; 
 • mõistab, mis on kodanikuaktiivsus ning osaleb vanemaealistega seotud valdkondades teenuste arendamisel, kasutades koosloome põhimõtteid ja disainmõtlemise meetodeid;
 • oskab kaasata oma organisatsiooni projektides, milles arendatakse vanemaealiste sihtgrupi teenuseid ja lahendusi;
 • tunneb ja kasutab oma organisatsioonis ja võrgustikes vastastikuse õppe (sh põlvkondade vahelise õppe) põhimõtteid.
Maht: 148 h (iseseisev töö 252 h)
Tasulisi kohti: 17 (780€)
Keel: eesti keeles
Algus: 09. september
Registreerimine: 22. august
Õppejõud
Tiina Tambaum, Kai Pata, Katrin Aava, Mart Soonik, Mari-Liis Jakobson, Marju Medar, Luule Sakkeus, Lauri Leppik, Saima Kuu jt.
Toimumiskoht
Toimumisajad

Kursus toimub 9.09 - 9.06.2022 Tallinna Ülikoolis, Narva mnt 25, Uus-Sadama 5.
Vt ajakava SIIN

Õppevorm
Mikrokraadiõpe
Hindamine

Mikrokraadiprogrammi tunnistuse saavad osalejad, kes läbivad kõik programmi moodulite ained ning osalejale väljastatakse Tallinna Ülikooli täienduskoolituse tunnistus.

Kursuse kontakt
Lilian Rückenberg (lilian.ruckenberg@tlu.ee)
Veel samal teemal 3
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Meeskonnatöö kaugjuhtimine ning tööõigus
Maht
40 h
Algus
09. jaanuar 2023
Õppejõud
Hille Raud ja Egle Saska
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Projektijuhtimise tarkvara MS Project kasutamine
Maht
28 h
Algus
25. oktoober 2022
Õppejõud
Jüri Orlov
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Äritegevuse edendamine sotsiaalmeedias
Maht
40 h
Algus
24. oktoober 2022
Õppejõud
Brigitt Põldma
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA