Ülemiste City
Tallinna Ülikool

Karjääri kujundamise pädevused

Karjääri kujundamise pädevused on üldpädevused, mida iga inimene kasutab karjääri kujundamisel kogu oma elu jooksul. Need pädevused aitavad koguda, analüüsida, sünteesida ja organiseerida enesekohast ning haridus- ja kutsealast infot, teha valikuid, otsustada ja korraldada üleminekuid ja oma karjääri teadlikult kavandada. Nooruki eas karjäärikujundamise pädevuse arendamine omab suurt tähtsust. Nooruki karjäripädevuse kujundamist peaksid toetama noori ümbritsevad spetsialistid, aga kõigepealt kool. Koolis töötavad karjääriteemadega spetsialistid (karjääriõpetajad ja -koordinaatorid) vajavad väljaõpet. Praegu Eestis ei ole karjäärispetsialistidele mõeldud tasemeõpet. Mikrokraadi peamine eesmärk on muuta karjääri kujundamise pädevuste koolitamist kättesaadavamaks haridusasutuste spetsialistidele ning kujundada nende valmisolek toetada õppijate karjääri pädevuste arengut.

Mikrokraadiõppe eesmärk on kujundada vajalikud oskused ja pädevused karjääri temaatika lõimimiseks õppetöösse. Kursusele on oodatud karjäärispetsialistid, karjäärikoordinaatorid haridusasutustes, üld- ja kutsehariduse karjääriõpetajad, kes rakendavad karjääriõppe mooduleid ning eriala- ja üldainete õpetajad, kes soovivad lõimida karjääriõpet ainetundidesse, noortega tegelevad spetsialistid (nt noorsootöötajad, huvijuhid jne).

Mida koolitusel õpid?

Mikrokraadiprogrammi läbimise tulemusel õppija:

  • tunneb olulisemaid karjääriplaneerimise ja ettevõtlikkuse kujundamise teoreetilisi seisukohti ja arengutendentse;
  • oskab kavandada vajalikke tegevusi karjääriplaneerimise eesmärkide saavutamiseks ja ettevõtlikkuse arendamiseks, kaasates selleks vajalikke asutusi ja spetsialiste ning arvestades noorte individuaalsete vajadustega;
  • teab õpi- ja töörände põhimõisteid ja olemust; mõistab õpi- ja töörände tähtsust ning selle potentsiaali karjääri kujundamisel ning oskab toetada indiviide õpi- ja töörändega seotud küsimustes, sh motiveerida, ette valmistada, toetada kogu protsessi jooksul;
  • mõistab tööturu ja kutsehariduse vaheliste seoste makro- ja mikrotasandi probleeme ja neid mõjutavaid tegureid, sh kutsehariduse maine ning analüüsib oskuste ja pädevuste nõudmist ja pakkumist mõjutavaid tegureid, arvestades kutsehariduse rolli kutseõppurite haridusliku, sotsiaalse ja tööalase mobiilsuse mõjutajana;
  • omab ülevaadet Eesti haridussüsteemist, mõistab tööturu üldist olukorda, tulevikuprognoose, ameti- ja kutsealasid ning oskab õppija vajadustest lähtuvalt juhendada neid kasutama asjakohast informatsiooni oma karjääri planeerimisel;
  • omandab kutsealased pädevused ja oskused karjääriinfo ja –teenuste pakkumiseks.
Maht: 104 h (iseseisev töö 416 h)
Tasulisi kohti: 5 (878€)
Keel: eesti keeles
Algus: 29. august
Registreerimine: 21. august
Õppejõud
Tanja Dibou Krista Loogma Aira Lepik Margit Rammo
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

 - Tallinna Ülikoolis, Narva mnt 25, Tallinn
Vt ajakava SIIN.

Õppevorm
mikrokraadiõpe
Hindamine

Kursuse eduka läbimise eelduseks on aktiivne osavõtt kõikidest programmi moodulitest ja vajalike arvestuste ja eksamite sooritamine. Osalejale väljastatakse Tallinna Ülikooli tunnistus.

Kursuse kontakt
Elina Orasson (elina.orasson@tlu.ee)

AVASTA