Ülemiste City
Tartu Ülikool

Uurimistöö alused tervishoius

Õppekava üldeesmärgiks on anda osalejate võimalus omandada baasteadmised ja -oskused uurimistöö meetoditest tervishoius - tunda biostatistika ja uurimistöö läbiviimise aluseid, kavandada uurimistööd, viia läbi lihtsamat andmeanalüüsi ning osata kriitiliselt hinnata uurimistööde tulemusi.

Tutvu lähemalt Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammidega.

Mida koolitusel õpid?

Moodul 1 õppes osalenu
* eristab andmete tüüpe ja kasutab andmetüübiga sobivaid kirjeldava statistika meetodeid;
* tunneb kvantitatiivsete andmete kogumise põhimõtteid ja toorandmete tabeli ülesehitust;
* mõistab tõenäosusliku ja mittetõenäosusliku valimi erinevusi; tunneb põhilisi tõenäosusliku valimivõtu meetodeid;
* mõistab valimivõtu vea tähendust, interpreteerib usaldusvahemikku, sõnastab null- ja alternatiivhüpoteesi, interpreteerib p-väärtust;
* nimetab sageli kasutatavaid statistilisi teste, oskab põhjendada testi valikut;
* teab alternatiivseid selgitusi seoste ilmnemisele andmekogumis; nimetab ja illustreerib näidetega suuniseid seose põhjuslikkuse üle otsustamisel.

Moodul 2 õppes osalenu
* eristab põhilisi uuringukavandeid; tunneb erinevate uuringukavandite tugevusi ning nõrkusi;
* tõlgendab epidemioloogilisi põhinäitajaid, teab rutiinsete terviseandmete kasutamise eeliseid ja puudusi;
* teab peamisi tervishoiu-alase teaduskirjanduse andmebaase, tunneb kirjanduse otsingu põhimõtteid;
* kasutab omandatud teadmisi ja oskusi uurimistööde kriitilisel lugemisel
kasutab omandatud teadmisi ja oskusi uurimistööde kavandamisel.

Maht: 13 EAP - 65 auditoorset + 35 praktika + 238 iseseisva töö h
Tasulisi kohti: 5 (1000€)
Keel: eesti keeles
Algus: 12. september
Registreerimine: 21. august 2022
Õppejõud
Anneli Uusküla, Krista Fischer, Marika Tammaru
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

12.09.2022 - 29.05.2023

90% kursusest veebi-põhine. Kolmel õppekorral auditoorne õpe.

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Õppekava täitmiseks peab kursuslane läbima õppekava etteantud mahus. Kummagi mooduli lõpus on vajalik sooritada hindeline arvestus. Õppekava lõpetamiseks peab õppur aktiivselt osalema vähemalt kahes ajakirjaklubis ning esitama enda koostatud uuringukavandi.

Kursuse kontakt
Sirly Napritson (sirly.napritson@ut.ee)

AVASTA