Ülemiste City
Tartu Ülikool

Uurimistöö alused tervishoius

Õppekava üldeesmärgiks on anda osalejate võimalus omandada baasteadmised ja -oskused uurimistöö meetoditest tervishoius - tunda biostatistika ja uurimistöö läbiviimise aluseid, kavandada uurimistööd, viia läbi lihtsamat andmeanalüüsi ning osata kriitiliselt hinnata uurimistööde tulemusi.

Tutvu lähemalt Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammidega.

Mida koolitusel õpid?

Moodul 1 õppes osalenu
* eristab andmete tüüpe ja kasutab andmetüübiga sobivaid kirjeldava statistika meetodeid;
* tunneb kvantitatiivsete andmete kogumise põhimõtteid ja toorandmete tabeli ülesehitust;
* mõistab tõenäosusliku ja mittetõenäosusliku valimi erinevusi; tunneb põhilisi tõenäosusliku valimivõtu meetodeid;
* mõistab valimivõtu vea tähendust, interpreteerib usaldusvahemikku, sõnastab null- ja alternatiivhüpoteesi, interpreteerib p-väärtust;
* nimetab sageli kasutatavaid statistilisi teste, oskab põhjendada testi valikut;
* teab alternatiivseid selgitusi seoste ilmnemisele andmekogumis; nimetab ja illustreerib näidetega suuniseid seose põhjuslikkuse üle otsustamisel.

Moodul 2 õppes osalenu
* eristab põhilisi uuringukavandeid; tunneb erinevate uuringukavandite tugevusi ning nõrkusi;
* tõlgendab epidemioloogilisi põhinäitajaid, teab rutiinsete terviseandmete kasutamise eeliseid ja puudusi;
* teab peamisi tervishoiu-alase teaduskirjanduse andmebaase, tunneb kirjanduse otsingu põhimõtteid;
* kasutab omandatud teadmisi ja oskusi uurimistööde kriitilisel lugemisel
kasutab omandatud teadmisi ja oskusi uurimistööde kavandamisel.

Maht: 13 EAP - 65 auditoorset + 35 praktika + 238 iseseisva töö h
Tasulisi kohti: 5 (1000€)
Keel: eesti keeles
Algus: 12. september
Registreerimine: 21. august
Õppejõud
Anneli Uusküla, Krista Fischer, Marika Tammaru
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

12.09.2022 - 29.05.2023

90% kursusest veebi-põhine. Kolmel õppekorral auditoorne õpe.

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Õppekava täitmiseks peab kursuslane läbima õppekava etteantud mahus. Kummagi mooduli lõpus on vajalik sooritada hindeline arvestus. Õppekava lõpetamiseks peab õppur aktiivselt osalema vähemalt kahes ajakirjaklubis ning esitama enda koostatud uuringukavandi.

Kursuse kontakt
Sirly Napritson (sirly.napritson@ut.ee)
Veel samal teemal 16
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Company traditions to promote Active Lifes ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Uwa Odefa
Keel
Inglise keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Digital health and smart technology under ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Hannes Sjöblad
Keel
Inglise keeles
Tartu
Tartu Ülikool
Histoloogia histoloogilise tehnika alustega
Maht
12 EAP - 48 auditoorset + 104 praktika + 160 iseseisva töö h
Algus
01. september 2022
Õppejõud
Andres Arend, Aimar Namm, Taavi Torga
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Juhitud ja juhtimata riskid töökeskkonnas ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Pia Pedanik, Aili Maar
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Kui oskad hästi magada, saad hästi elada
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Tuuliki Hion
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Kuidas toetada kaugtööd tegeva töötaja sot ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Getter Toome
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Meeskonna koostöö
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Raimo Ülavere
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Milleks tööandjale sotsiaalne tervis ja põ ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Marko Uibu, Triin Vihalemm
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Organisatsioonikultuur kui efektiivne töör ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Maaja Vadi
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Sinu veri ütleb rohkem kui tuhat sõna
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Mariken Ross
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Sisekliima ja töökeskkond
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Jarek Kurnitski
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Söömisharjumused, mis toetavad rõõmsameelsust
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Kristin Oja
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Terve Eesti terveks – illusioon või reaalsus?
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Annika Veimer
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Tervise tulevik
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Andreas Taalas
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Tugev tervis algab kõhust – kuidas hoolits ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Epp Sepp
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Tervisekonverents
Vaimne tasakaal avab sinu täispotentsiaali
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Merike Sisask
Keel
Eesti keeles

AVASTA