Ülemiste City
Tartu Ülikool

Kohalik omavalitsus piirkonna arendajana

Haldusreformi järgselt on suurenenud kohalike omavalitsuste võimekus kohalikku elu- ja ettevõtluskeskkonda kujundada, kuid endiselt on omavalitsused silmitsi ka mitmete piirangute ja probleemidega. Programmi eesmärgiks on aidata osalejatel mõtestada kohaliku omavalitsuse rolli mitmetasandilises valitsemissüsteemis ning leida võimalusi omavalitsuse arengupotentsiaali realiseerimiseks, arvestades samas erinevate piirangutega, mis selle käigus ilmnevad. Programm annab ülevaate, millal on avaliku sektori, sh kohaliku omavalitsuse sekkumine majandusse põhjendatud, millistel viisidel saab riik turuosaliste käitumist mõjutada ning millised probleemid võivad selle käigus ilmneda. Seejuures uuritakse, kuidas kohalikul tasandil kombineerida turu nähtamatut ja riigi nähtavat kätt, nii et turuosalised taotleksid kasu mitte üksteise arvel, vaid koos teistega. Eraldi pööratakse tähelepanu hariduse korraldusele, mis on omavalitsuste üks mahukamaid ülesandeid ning mõjutab iga Eesti inimese käekäiku. Programm annab hariduskorralduslike valikute vaagimiseks mitu tööriista, hulganisti uuringute tulemusi ja ühiskondliku vaate.

Õpingute alustamise eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase. Mikrokraadiprogramm toimub eesti keeles, kuid inglise keele oskus tasemel B2 on nõutav, sest osad õppematerjalid on inglise keeles. Programmile registreerumine toimub motivatsioonikirja alusel.

Lühikese motivatsioonikirja palume saata kursuse kontaktisiku e-posti aadressile (kersti.kurri@ut.ee). Palun tooge seal välja oma hariduslik ja tööalane taust ning lühike põhjendus, miks soovite programmis osaleda.
Kui olete eelnevad õpingud lõpetanud väljaspool Tartu Ülikooli, siis on vajalik esitada haridust tõendav dokument. Haridust tõendava dokumendi palume saata aadressil kersti.kurri@ut.ee hiljemalt 21. augustiks 2022.

Tutvu lähemalt Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammidega.

Mida koolitusel õpid?

Mikrokraadiprogrammi "Kohalik omavalitsus piirkonna arendajana" läbinud õppija omab valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja oskusi
* eristab riigipoolset majandusse sekkumist nõudvaid tüüpolukordi sekkumist mittenõudvatest, teab riigi käsutuses olevaid peamisi instrumente majanduse mõjutamiseks ning oskab diskuteerida nende sobivuse üle tüüpsituatsioonides ning Eesti kontekstis;
* tunneb nii normatiivset kui ka positivistlikku vaadet ettevõtluse ja konkurentsi riiklikule reguleerimisele, valdab põhilisi metoodilisi instrumente riigi sekkumise hindamiseks ning orienteerub ettevõtluse regulatsiooni ja konkurentsipoliitika praktilises korralduses Euroopa Liidus ja Eestis, sh kohalikul tasandil;
* mõistab kohaliku omavalitsuse majanduslikku rolli mitmetasandilises valitsemissüsteemis, teab omavalitsuste potentsiaalseid võimalusi kohaliku elu arendamisel ning oskab analüüsida nende rakendatavust Eesti omavalitsustes;
* tunneb eritüübilisi Eesti ja rahvusvahelisi andmestikke (nt Eurostat, OECD, Riigiraha, EAS andmebaasid, Riigihangete register, Statistikaameti andmebaas) analüüsimaks omavalitsuste sotsiaalmajanduslikku olukorda ja selle muutumist;
* mõistab haridusökonoomika keskmes olevaid teoreetilisi seisukohti ja suundumusi ning oskab rakendada olulisemaid printsiipe enamlevinud hariduspoliitiliste, hariduskorralduslike ja hariduse finantseerimise instrumentide üle arutledes.

Maht: 14 EAP - 78 auditoorset, 286 iseseisva töö h
Tasulisi kohti: 5 (1500€)
Keel: eesti keeles
Algus: 29. august
Registreerimine: 21. august
Õppejõud
Jüri Sepp, Kadi Timpmann, Hanna Kanep jt
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

29.08.2022 - 31.05.2023

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Mikrokraadiprogrammi tunnistuse saamiseks on vaja edukalt läbida 100% aineid kogumahuga 14 EAP.

Kursuse kontakt
Kersti Kurri (kersti.kurri@ut.ee)

AVASTA