Ülemiste City
Tartu Ülikool

Sissejuhatus sotsioloogiliste uuringute metodoloogiasse ja analüüsi

Programmi eesmärgiks on anda esmased oskused sotsioloogiliste uuringute disainimiseks ja andmete analüüsiks. Mikrokraadi läbinu oskab eristada kvalitatiivset ja kvantitatiivset uuringudisaini, hinnata, millist disaini ja valimit, millise uuringu jaoks oleks vaja, koostada vastavat valimit, analüüsida saadud andmeid kas kvalitatiivsete või kvantitatiivsete meetoditega, vastavalt kogutud andmetele.

Õpingute alustamise tingimused Bakalaureusekraad või sellele vastav kõrgharidusdiplom ja motivatsioonikiri

Registreerimisel saada kursuse kontaktisiku e-posti aadressile (kristi.juurik@ut.ee) lühike motivatsioonikiri koos põhjendusega (kuni 1000 tähemärki).
Motivatssioonikirjas võiks lähtuda küsimustest:
Miks soovid mikrokraadil õppida?
Millised on Sinu ressursid (teadmised, oskused, aeg, pühendumus) mikrokraadil õppimiseks?

Tutvu lähemalt Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammidega.

Mida koolitusel õpid?

Mikrokraadiprogrammi edukas läbinu
- tunneb sotsiaalteaduste metodoloogia põhialuseid;
- suudab iseseisvalt sõnastada uuringu eesmärki, uurimisküsimusi ja hüpoteese;
- teab erinevaid kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid andmekogumise meetodeid ning oskab välja tuua nende peamised eelised ja puudused;
- oskab hinnata, millistele uurimisküsimustele vastamiseks tuleks eelistada kvantitatiivseid ja millisele kvalitatiivseid andmekogumise meetodeid;
- oskab loogiliselt ja selgelt põhjendada, miks ta oma uurimistöös andmete kogumiseks üht või teist meetodit kasutab;
- omab ülevaadet erinevat tüüpi valimitest ning oskab oma uurimisprobleemist lähtuvalt määratleda valimi;
- teab peamisi probleeme andmete kogumise protsessis ning enamlevinud meetodeid nende ennetamiseks;
- on teadlik andmete kogumise, töötlemise ja talletamise eetilisest küljest;
- oskab kavandada ja läbi viia väikesemahulist empiirilist uuringut;
- on arendanud empiirilise uuringu läbiviimiseks vajalikke grupitöö- ja digioskusi;
- oskab selgelt kirjeldada ja esitleda empiirilise uuringu metodoloogiat;
- teab kvalitatiivsele uurimisviisile iseloomulikke jooni ja oskab teha argumenteeritud valiku selle meetodi kasuks uurimisprobleemist ning teoreetilisest paradigmast lähtuvalt;
- lähtub uurimuse planeerimisel, andmekogumisel ja andmeanalüüsil kvalitatiivse uurimisviisi eetilistest põhimõtetest ja on teadlik uurija vastutusest;
- tunneb erinevaid intervjueerimise vorme, tüüpe ja viise, oskab neid kasutada;
- oskab kasutada lihtsamaid kvalitatiivse andmeanalüüsi meetodeid ja esitada analüüsi tulemusi kirjalikult;
- tunneb kvalitatiivse analüüsi tulemuste hindamiskriteeriumeid;
- oskab koguda ja analüüsida lihtsamate ülesannete jaoks andmeid, on tuttav ühe analüüsiprogrammiga (SPSS või JAMOVI);
- oskab esitada saadud analüüsitulemusi;
- oskab lugeda statistilist infot sisaldavaid tekste, saab aru nende tugevustest ja nõrkustest.

Maht: 18 EAP - 300 auditoorset + 168 iseseisva töö h
Tasulisi kohti: 5 (1710€)
Keel: eesti keeles
Algus: 29. august
Registreerimine: 21. august
Õppejõud
Ave Roots, Mai Beilmann, Indrek Soidla, Merle Linno
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

29.08.2022 - 25.06.2023

Õppetöö toimub sügis- ja kevadsemestril, osaliselt veebipõhiselt, osaliselt Lossi 36 õppehoones.

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Programmi läbimise eelduseks on osalemine ainetes nõutud mahus, kodutööde esitamine ja positiivne lõpphindamise tulemus.

Kursuse kontakt
Kristi Juurik (kristi.juurik@ut.ee)

AVASTA