Ülemiste City
Tallinna Majanduskool

Sündmusturunduse projektijuht

Sündmusturunduse projektijuhi õppekaval on õpingute alustamise tingimuseks vähemalt keskhariduse olemasolu. Kursusele registreerunutega toimub vestlus, mille järel tehakse otsus õppegruppi  arvamise kohta.

Kursus koosneb kahest moodulist: sissejuhatus sündmuskorraldusse ja sündmuste korraldamine.

Mida koolitusel õpid?

Moodul 1: Sissejuhatus sündmuskorraldusse

 • Selgitab eriliiki ürituste korraldamise erisusi vastavalt ürituse eesmärkidele ja tellija vajadustele
 • Saab aru lepingu tingimustest arvestades õiguslikke regulatsioone, konkreetseid vajadusi ja lepinguga kaasnevaid riske
 • Korraldab hanke läbiviimise protsessi lähtudes hanke läbiviimisega seotud regulatsioonidest
 • Rakendab andmekaitsenõudeid vastavalt oma volitustele ja organisatsioonis kehtivale korrale lähtudes valdkonna õigusaktidest
 • Kasutab loovustehnikaid pakkumaks tellijale mitmekülgseid loovlahendusi
 • Koostab atraktiivseid reklaamtekste lähtuvalt kliendi ootustest ja turutrendidest
 • Analüüsib pingelisi situatsioone ning ennetab tööstressi ja läbipõlemist tulenevalt töö omapärast

Moodul 2: Sündmuste korraldamine

 • Kavandab eriliiki sündmusi lähtudes sündmuse eesmärgist ja eelarvelistest vahenditest
 • Selgitab eriliiki sündmuste ettevalmistavate tegevuste erisusi vastavalt sündmuse eesmärkidele ja tellija vajadustele
 • Koostab kliendile erinevate sündmuste kontseptsioone koos eelarvega, vormistades need pakkumisteks lähtudes tellija vajadustest, ootustest ja eelarvelistest võimalustest
 • Mõistab, millistest etappidest ja tegevustest koosneb projekt ning mis on projekti juhtimine
  Koostab projektiplaani ja tegutseb sellele tuginedes
 • Loob projektimeeskonna projekti eesmärkidest lähtuvalt
 • Planeerib efektiivseid partnerlussuhteid ettevõtte või organisatsiooni sponsorite ja partneritega
 • Koostab allhankijatest projektimeeskonna ning kindlustab sündmuse partnerite parima valiku lähtudes sündmuse eesmärgist ja tellija vajadustest
 • Korraldab efektiivseid reklaamikampaaniaid (s.h sotsiaalmeedias) lähtuvalt tellija turundusplaanist, vajadustest ja eelarvest
 • Kujundab avalikku arvamust lähtudes avalike- ja meediasuhete heast tavast
 • Rakendab töös levinumaid kujundus- ja tarkvaraprogramme
 • Käsitleb fototehnikat ja rakendab fotograafia põhialuseid
 • Käsitleb videotehnikat ja mõistab video loomise ja video montaaži põhimõtteid
 • Viib läbi erinevat liiki sündmusi lähtuvalt eelnevalt tellijaga kokkulepitud tegevuskavast
 • Lahendab ettenägematuid ja pingelisi olukordi sündmuse õnnestumise eesmärgil
 • Annab nii suulist kui kirjalikku tagasisidet koostööpartneritele ja tellijale kestva kliendisuhte eesmärgil
Maht: 240 h
RKT täiendkoolitus (lõpliku registreerumise kinnitab kool)
Keel: eesti keeles
Algus: 05. september
Registreerimine: 04. august
Õppejõud
Priit Mikk, Gerda Rentel, Ene Paadimeister, Kristina Kask (info)
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Kursus toimub alates septembrist kahel õhtul nädalas (teisipäev ja kolmapäev), ajavahemikul 17.15 - 20.30 Tallinna Majanduskooli ruumides.

Õppevorm
õhtune
Hindamine

Teemasid hinnatakse mitteeristavalt.  Hindamise eelduseks aruteludes ja rühmatöödes osalemine, praktiliste tööde, iseseisvate tööde või  hindamisülesannete sooritamine vähemalt lävendi tasemel. Kursuse lõpuks on õpilane vastavalt juhendile korraldanud sündmuse, mille läbiviimise tagasisidestamine toimub õppetöö lõpus.

Kohustuslik osavõtt 70% kontaktõppe tundidest. 

Kursuse lõpetajale väljastab kool tunnistuse, kui õppija on saavutanud õpiväljundid lävendi tasemel ja sooritanud selleks ettenähtud hindamisülesanded. Kui õpinguid ei täideta nõutud mahus, väljastatakse õppijale soovi korral tõend selle mahu kohta, mis tal sooritatud on.

Kursuse kontakt
Tiina Agukas (tiina.agukas@tmk.edu.ee)
Veel samal teemal 4
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Müügijuht
Maht
384 h
Algus
05. september 2022
Õppejõud
Madis Lokotar, Helo Tamme, Esta Soover, Tanel . . .
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Ülikool
Reklaam ja kuvandi loomine
Maht
116 h
Algus
29. august 2022
Õppejõud
Tiina Hiob, Alar Pink, Sven Luka
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Ülikool
Reklaam ja praktiline sisuloome
Maht
132 h
Algus
29. august 2022
Õppejõud
Tiina Hiob, Andres Jõesaar, Uku Nurk, Alvar J . . .
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Ülikool
Reklaam ja sisuloome (intensiivkursus)
Maht
122 h
Algus
29. august 2022
Õppejõud
Tiina Hiob, Alar Pink, Andres Jõesaar, Uku Nu . . .
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA