Ülemiste City
Tallinna Ülikool

Õppija toetamine üldhariduskooli õpetaja abina

Koolituse eesmärgiks on omandada esmane valmidus tööks abiõpetajana erinevate vajaduste ja isikuomadusega õpilastega. Kogu kursus toimub kogemusõppe printsiipidele tuginedes osalejaid kaasavalt. Õppemeetoditena rakendatakse loenguid, rollimänge, rühmatöid, ajurünnakuid, dokumendianalüüsi, individuaalseid ülesandeid ja refleksiooni. Iseseisvaks tööks on kolme õppetegevuse kavandamine, läbiviimine ja analüüs; loetud kirjanduse lühikokkuvõtted; diferentseeritud õpiülesannete koostamine; muusika, liikumise, käelise tegevuse või digivahendi kasutamise näide õppetegevuses; ühe õppemängu läbiviimine ja analüüs.

Mida koolitusel õpid?

Kursuse läbinud osaleja: 

  • tunneb õppimise alusprotsesse (sh õppimise neuropsühholoogiline olemus, tunnetusprotsessid, täidesaatvad funktsioonid, mõtlemise areng, metatunnetus) ja oskab nende omadustest, arengust ja eripärast lähtuvalt õppimise toetamiseks õpiprotsessi kujundada;
  • mõistab õpimotivatsiooni, õppimisega seotud eneseregulastiooni ja pingutuse suunamise toetamise võimalusi;
  • teab, kuidas ehitada üles ja säilitada koostööd nii kolleegide kui ka õpilastega ning toimida tõhusalt erinevates suhtlusolukordades, et tagada õppetundide läbiviimine aineõpetaja poolt nii, et kõigile õpilastele oleks loodud soodne õpikeskkond;
  • teab mängu, liikumise, muusika, kunsti, käelise tegevuse ja IKT vahendite kasutamise võimalustest õppimise toetamisel, omab esmast praktilist kogemust selles vallas;
  • on teadlik oma edasise täiendusõppe vajadusest.
Maht: 96 h (iseseisev töö 34 h)
RKT täiendkoolitus (lõpliku registreerumise kinnitab kool)
Keel: eesti keeles
Algus: 13. oktoober
Registreerimine: 10. oktoober 2022
Õppejõud
Ene Hiiepuu, Kriste Talving, Mare Tereping, MA Tiiu Tammemäe, Triin Ulla, Lii Lilleoja
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

 - Tallinna Ülikoolis, Narva mnt 25 / Zoom

Täpsema ajakava leiate SIIT

Õppevorm
koolitus
Hindamine

Lõpetamise tingimus on, et osaletakse koolituse kontaktpäevadel vähemalt 72 akadeemilise tunni ulatuses; koolituse iseseisvate tööde koostamine, mh enda praktikate analüüs. Kursuse edukal läbimisel väljastatakse osalejale Tallinna Ülikooli täiendusõppe tunnistus.

Kursuse kontakt
Andrea Annus (andrea.annus@tlu.ee)
Veel samal teemal 8
Video lecture
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
AI for humans - applications from higher e ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Christa Tigerstedt
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Koolitusvideo
Ülemiste City Future Forum
Jätkusuutlikkus elukestvas õppes ja TLÜ tä ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Katrin Männik
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Future Forum
Kasutajakeskne disain hariduses
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Maria Laanelepp
Keel
Eesti keeles
Video lecture
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Lighthouse Diaries - Navigating through Di ...
Maht
2 h
Algus
määramata
Õppejõud
Darko Pantelic
Keel
Inglise keeles
Video lecture
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Management of Multicultural Projects - How ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Nellija Titova
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Video lecture
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
On sustainability from the perspective of ...
Maht
2 h
Algus
määramata
Õppejõud
Peter Mathias Lindkvist
Keel
Inglise keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Future Forum
Teadmussiirde doktorantuur kui ettevõtte a ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Peeter Normak
Keel
Eesti keeles
Video lecture
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
The Joy of Learning in Intercultural Classrooms
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Carl Johan Odehammar
Keel
Inglise keeles

AVASTA