Ülemiste City
Tallinna Ülikool

Õppija toetamine üldhariduskooli õpetaja abina

Koolituse eesmärgiks on omandada esmane valmidus tööks abiõpetajana erinevate vajaduste ja isikuomadusega õpilastega. Kogu kursus toimub kogemusõppe printsiipidele tuginedes osalejaid kaasavalt. Õppemeetoditena rakendatakse loenguid, rollimänge, rühmatöid, ajurünnakuid, dokumendianalüüsi, individuaalseid ülesandeid ja refleksiooni. Iseseisvaks tööks on kolme õppetegevuse kavandamine, läbiviimine ja analüüs; loetud kirjanduse lühikokkuvõtted; diferentseeritud õpiülesannete koostamine; muusika, liikumise, käelise tegevuse või digivahendi kasutamise näide õppetegevuses; ühe õppemängu läbiviimine ja analüüs.

Mida koolitusel õpid?

Kursuse läbinud osaleja: 

  • tunneb õppimise alusprotsesse (sh õppimise neuropsühholoogiline olemus, tunnetusprotsessid, täidesaatvad funktsioonid, mõtlemise areng, metatunnetus) ja oskab nende omadustest, arengust ja eripärast lähtuvalt õppimise toetamiseks õpiprotsessi kujundada;
  • mõistab õpimotivatsiooni, õppimisega seotud eneseregulastiooni ja pingutuse suunamise toetamise võimalusi;
  • teab, kuidas ehitada üles ja säilitada koostööd nii kolleegide kui ka õpilastega ning toimida tõhusalt erinevates suhtlusolukordades, et tagada õppetundide läbiviimine aineõpetaja poolt nii, et kõigile õpilastele oleks loodud soodne õpikeskkond;
  • teab mängu, liikumise, muusika, kunsti, käelise tegevuse ja IKT vahendite kasutamise võimalustest õppimise toetamisel, omab esmast praktilist kogemust selles vallas;
  • on teadlik oma edasise täiendusõppe vajadusest.
Maht: 96 h (iseseisev töö 34 h)
RKT täiendkoolitus (lõpliku registreerumise kinnitab kool)
Keel: eesti keeles
Algus: 13. oktoober
Registreerimine: 10. oktoober
Õppejõud
Ene Hiiepuu, Kriste Talving, Mare Tereping, MA Tiiu Tammemäe, Triin Ulla, Lii Lilleoja
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

 - Tallinna Ülikoolis, Narva mnt 25 / Zoom

Täpsema ajakava leiate SIIT

Õppevorm
koolitus
Hindamine

Lõpetamise tingimus on, et osaletakse koolituse kontaktpäevadel vähemalt 72 akadeemilise tunni ulatuses; koolituse iseseisvate tööde koostamine, mh enda praktikate analüüs. Kursuse edukal läbimisel väljastatakse osalejale Tallinna Ülikooli täiendusõppe tunnistus.

Kursuse kontakt
Andrea Annus (andrea.annus@tlu.ee)
Veel samal teemal 3
Tallinn
Tallinna Ülikool
Abiõpetaja lasteaias
Maht
96 h
Algus
20. oktoober 2022
Õppejõud
Tiia Õun, Kerstin Kööp, Evelyn Neudorf, Silvi . . .
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Ülikool
Eri kultuuritaustaga õppijate kaasamine: m ...
Maht
32 h
Algus
11. oktoober 2022
Õppejõud
Karolin Mäe, Maria Sakarias, Mari Jõgiste
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Ülikool
Pedagoogika - õppimisest ja õpetamisest al ...
Maht
138 h
Algus
10. november 2022
Õppejõud
Katrin Poom-Valickis; Kriste Talving , Kadi G . . .
Keel
Eesti keeles

AVASTA