Ülemiste City
Tallinna Ülikool

Pedagoogika - õppimisest ja õpetamisest alustavale õpetajale

Eesmärk on saada tuge õpetajana töötamiseks esmaste pedagoogiliste baaskompetentside kujunemiseks kutsestandardist lähtuvalt; olla valmis enesearenguks ja pidevõppeks;
kujundada arusaam õppimise ja tänapäevaste õpetamise põhimõtete mõistmiseks ja rakendamiseks; õppida vastavalt sellele õppija õppimist toetama, õppimist toetavat õpikeskkonda kujundama, õpi- ja õpetamistegevusi kavandama, iseenda kui õpetaja tegevust uurima ja isiklikke arengueesmärke kavandama.

Mida koolitusel õpid?

Kursuse tulemusena osaleja: 

- märkab ja analüüsib psüühiliste protsesside rolli õppimisel (sh üldpädevuste arengus);
- näeb võimalusi autonoomiat ja koostööd toetava õpikeskkonna kujundamiseks;
- loob tingimused ennast teadlikult määratlevate ja juhtivate õppijate kujunemiseks;
- eesmärgistab, kavandab ja tagasisidestab õppeprotsessi õppija arengulistest vajadustest ja õpitegevuse eesmärkidest (kasutades sh IKT vahendeid) lähtudes;
- analüüsib ja kavandab oma professionaalset arengut õpetajana.

Maht: 138 h (iseseisev töö 174 h)
RKT täiendkoolitus (lõpliku registreerumise kinnitab kool)
Keel: eesti keeles
Algus: 10. november
Registreerimine: 01. november 2022
Õppejõud
Katrin Poom-Valickis; Kriste Talving , Kadi Georg; Triin Ulla
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Kursus toimub perioodil 10.11.2022 - 31.03.2023. Vt täpsem ajakava SIIN.

Õppevorm
koolitus
Hindamine

Kursuse kontaktõpe on jagatud viieks mooduliks. Iga moodul kestab kaks 6-tunnist päeva. Moodulite vahel täidab osaleja iseseisvalt etteantud ülesandeid, mis toetavad kutse omistamiseks vajaliku arenguportfoolio kokkupanekut (nt klassiruumi, õpioskuste kaardistus, kursusel õpitu teadlik rakendamine ja analüüs, märkamisülesanded). Eduka läbimise korral väljastatakse osalejale Tallinna Ülikooli täiendusõppe tunnistus.

Kursuse kontakt
Kätlin Vanari (katlin.vanari@tlu.ee)

AVASTA