Ülemiste City
Tartu Ülikool

Ebavõrdsuse kujunemine ja heaolu

Ebavõrdsuse kujunemise ja heaolu mikrokraad on mõeldud era- ja avaliku sektori töötajatele, kelle töö eesmärgiks on inimeste heaolu suurendamine ja ebavõrdsuse vähendamine ühiskonnas. Nendeks võivad olla vastava suunitlusega ministeeriumite ja nende allasutuste ametnikud, kohaliku omavalitsuse sotsiaalvaldkonna spetsialistid, sotsiaalsed ettevõtjad, kes soovivad paremini aru saada ebavõrdsust ja heaolu kujundavatest teguritest ühiskonnas. Lisaks sobib see ka hiljuti gümnaasiumilõpetanutele ja teistele ühiskondlikest teemadest huvitatutele.

See kraad sobib sulle, kui:

  • sul on vähemalt kesk- või gümnaasiumiharidus;
  • sulle sobib regulaarne õpe veebi teel;
  • oled valmis lugema ka inglisekeelseid tekste;
  • tunned huvi ühiskondlike protsesside ja/või ebavõrdsuse vähendamise ja inimeste heaolu suurendamise vastu ühiskonnas.

Vastuvõtu eelduseks on kesk- või gümnaasiumihariduse olemasolu ning lisaks tuleb esitada motivatsioonikiri (kuni 1000 tähemärki).

Motivatsioonikirjas tuleb lähtuda küsimustest:

  • Miks soovid mikrokraadiprogrammil õppida?
  • Millised on Sinu ressursid (teadmised, oskused, aeg, pühendumus) mikrokraadiprogrammil õppimiseks?

Loe rohkem Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammide kohta SIIT.

Mida koolitusel õpid?

Mikrokraadiprogrammi edukalt läbinu:
1) teab, millega sotsioloogia tegeleb ja tunneb peamisi sotsioloogia mõisteid
2) tunneb heaolu mitmekülgset käsitlust ja heaolu allikaid.
3) oskab välja tuua ja eristada heaolu mõõtmiseks kasutatavate indikaatorite tüüpe ning nende kasutusvõimalusi
4) teab olulisimaid heaolu, sh selle valdkondlikke, regionaalse ja riigiti võrreldavate ning erinevate sotsiaalsete gruppide heaolu mõõtvaid indikaatoreid, nende kasutusvõimalusi ja loomisvõtteid
5) tunneb olulisemaid ühiskonna mitmekesistumise ja diferentseerumise käsitlusi
6) mõistab sotsiaalsete gruppide tähendust ja olulisust kaasaja ühiskonnas
7) teab, millist rolli mängivad erinevad grupid ühiskonnas ning selle institutsioonides, sh millist rolli mängivad erinevad institutsioonid soo, rahvuse, vanuse jm põhise ebavõrdsuse tekkes.
8) oskab kriitiliselt hinnata Eesti infoühiskonna erinevaid diferentseerumise ja ebavõrdsuse avaldumisvorme.

Maht: 12 EAP (50 tundi auditoorset, 4 tundi praktikat, 258 tundi iseseisvat tööd) h
Tasulisi kohti: 5 (960€)
Keel: eesti keeles
Algus: 06. veebruar
Registreerimine: 22. jaanuar
Õppejõud
Mare Ainsaar, Oliver Nahkur, Ave Kovaljov, Kadri Soo, Tarmo Strenze (Mare Ainsaar (PhD) on Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika kaasprofessor, tegelenud heaolu teemadega üle 15 aasta ning mitmete heaoluga seotud kursuste autor. Ta on olnud aktiivne poliitika nõuandja mitmete sotsiaalpoliitika ja rahvastikuga seotud valdkondades. Oliver Nahkur (PhD) on Tartu Ülikooli sotsiaalse heaolu uuringute teadur, rahvusvahelise heaolu uuringute assotsiatsiooni liige, mitme heaoluga seotud kursuse autor Tartu Ülikoolis ning nii oma doktorikraadi kui ka teadustöö jaoks tegelenud heaolu mõõtmise küsimustega. Ave Kovaljov (PhD) on Tartu Ülikooli sotsioloogia lektor. Muuhulgas on tegelenud töö ja tervisega seotud heaolu teemadega. Kadri Soo (MA) on Tartu Ülikooli sotsiaalpoliitika nooremlektor ning tegelenud aastaid vägivalla, laste- ja perede heaolu ning soolise võrdõiguslikkuse teemadega. Ta on andnud ülikoolis kursuseid laste väärkohtlemisest ja perevägivallast, soouuringutest ja heaolu teemal. Tarmo Strenze (PhD) on Tartu Ülikooli sotsioloogia lektor. Muuhulgas on tegelenud ühiskonna mitmekesisuse ja ebavõrdsuse teemadega.)
Toimumiskoht
Veebikoolitus
Toimumisajad

Õppetöö toimub veebiõppes.

Õppevorm
veebiõpe
Hindamine

Lõpetamise eelduseks on kõigi õppeainete edukas läbimine.

Kursuse kontakt
Gea Kiisk (gea.kiisk@ut.ee)
Veel samal teemal 4
Pärnu
Tartu Ülikool
Grupitöö oskused
Maht
4 EAP - 8 h loenguid, 12 h praktikume, 84 h iseseisvat tööd h
Algus
06. veebruar 2023
Õppejõud
Anu Aunapuu
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Ülikool
Kirjeldustõlge visuaalsuse vahendajana
Maht
74 h
Algus
01. märts 2023
Õppejõud
Sülvi Sarapuu on kirjeldustõlke maaletooja (a . . .
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Pärnu
Tartu Ülikool
Kogukonna- ja vabatahtlik töö
Maht
4 EAP - 8 h loenguid, 2 h praktikume, 3 h seminare, 7 h iseseisvat tööd h
Algus
06. veebruar 2023
Õppejõud
Liina Käär
Keel
Eesti keeles
Pärnu
Tartu Ülikool
Nõustamisoskused
Maht
4 EAP - 20 h
Algus
06. veebruar 2023
Õppejõud
Dagmar Narusson
Keel
Eesti keeles

AVASTA