Ülemiste City
Tallinna Ülikool

Digipedagoogika rakendamine – mikrokraad lasteaiaõpetajatele ja lapsevanematele

Mikrokraadi programmist on oodatud osa võtma nii lasteaiaõpetajad kui ka oma digipädevust arendada soovivad lapsevanemad. Mikrokraadiprogrammi eesmärk on omandada praktilised oskused ja haridustehnoloogilised pädevused kasutamaks digitehnoloogia võimalusi, meetodeid ja vahendeid õppeprotsessi mitmekesistamiseks. Samuti saab omandada oskuse nõustada erinevaid sihtrühmi haridustehnoloogilistes küsimustes, kavandada ja ellu viia digivaldkonna arengut haridusasutuses.

Digipedagoogika mikrokraadi õppekavale ootame 2023. aasta kevad- ja sügissemestril õppima lasteaiaõpetajaid ja teemast huvitatud lapsevanemaid. Koolitusele registreerunult küsime lühikest motivatsioonikirja mikrokraadiprogrammis osalemise soovi kohta.

Programm koosneb kolmest moodulist:

 1. Haridustehnoloogia õppeprotsessis – kevadsemester 2023

 2. Multimeediumi loomine ja meediakasvatuse rakendamine õppeprotsessis –  kevadsemester 2023

 3. Õppimine ja õpetamine tehnoloogiarikkas keskkonnas – sügissemester 2023

Tunniplaan kevadsemestriks:

 • Infotund mikrokraadi programmi registreerunutele: 30. jaanuaril kell 12.30–14.00
 • Õppeaine "Multimeediumi loomine ja meediakasvatuse rakendamine õppeprotsessis" tunniplaani link – esimene õppepäev 30.01.2023 kell 14.15–17.45
 • Õppeaine "Haridustehnoloogia õppeprotsessis" tunniplaani link – esimene õppepäev 31.01.2023 kell 10.15–13.45

 

Mida koolitusel õpid?

Õppe eesmärk on:

 • omandada praktilised oskused ja haridustehnoloogilised pädevused kasutamaks digitehnoloogia võimalusi, meetodeid ja vahendeid õppeprotsessi mitmekesistamiseks eri haridustasemetel.
 • omandada oskus nõustada erinevaid sihtrühmi haridustehnoloogilistes küsimustes, kavandada ja ellu viia digivaldkonna arengut haridusasutuses.

Mikrokraadi programmi läbimise tulemusel õppija:

 • analüüsib ja hindab IKT vahendite sobivust ja kasutamise võimalusi õppeprotsessis;
 • analüüsib enda digipädevust; loob ja kasutab IKT võimalusi õppeprotsessi planeerimisel ja läbiviimisel;
 • loob multimeediumi liigist lähtuvalt sobivaid vahendeid ja tarkvara, kasutades eri multimeediume, arvestades audiovisuaalse kirjaoskuse põhialuseid, õppe- ja kasvatusvaldkondade ülest lõimingut ja meediakasvatuse põhimõtteid; analüüsib multimeediumite kasutamise võimalusi lasteaia õppe-kasvatusprotsessis ja seoseid koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga;
 • suudab mõtestada (digitaal)meediat kui ühe kasvukeskkonna osatähtsust eelkooliealise lapse igakülgses arengus, leides lahendusi võimalikele meediast tulenevatele probleemidele ja on valmis nõustama lastevanemaid (sh erinevaid digiajastu meediumi ja formaate kasutades) üldisemates meediat puudutavates kasvatusküsimustes;
 • analüüsib ja rakendab digivahendeid õpikeskkonna kujundamisel, õppeprotsessi elluviimisel ja koostöö kavandamiseks õppijate, kolleegide, vanemate ja kogukonnaliikmetega; analüüsib ja mõtestab seaduslikkust ja eetilisust digikultuuris, ajakohaseid uuringuid ja toimivaid praktikaid õppimise toetamisel digivahenditega;
 • hindab IKT rolli ja kasutusvõimalusi lasteasutuses, planeerib lasteasutuse tehnoloogilisi võimalusi IKT tulevikku silmas pidades (valdkonna arengukava);
 • nõustab õpetajaid ja juhtkonda IKT kasutamisega seotud teemadel, kavandades ja viies läbi IKT-alase koolituse ja koostades IKT-alase juhendi.
Maht: 86 h (iseseisev töö 382 h)
Tasulisi kohti: 5 (792€)
Keel: eesti keeles
Algus: 30. jaanuar
Registreerimine: 23. jaanuar 2023
Õppejõud
Kaire Kollom, Elyna Heinmäe (info)
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Õpe toimub sessioonõppes (erandkorras päevases õppes) koos bakalaureuseastme üliõpilastega. Kontaktõpe (loengud, rühmaarutelud, praktilised tunnid) toimub õppesessiooni aegadel. Iseseisev töö on kirjeldatud moodulipõhiselt. Mooduli läbinud õppijad sooritavad arvestuse või eksami ning saavad Tallinna Ülikooli mikrokraadi tunnistuse koos lisaga läbitud teemade kohta.

Õppevorm
Kontaktõpe
Hindamine

Programmi läbimisel Tallinan Ülikooli tunnistus.

Kursuse kontakt
Julia Reinman (julia.reinman@tlu.ee)
Veel samal teemal 8
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
AI for humans - applications from higher e ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Christa Tigerstedt
Keel
Inglise keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Future Forum
Jätkusuutlikkus elukestvas õppes ja TLÜ tä ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Katrin Männik
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Future Forum
Kasutajakeskne disain hariduses
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Maria Laanelepp
Keel
Eesti keeles
Video lecture
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Lighthouse Diaries - Navigating through Di ...
Maht
2 h
Algus
määramata
Õppejõud
Darko Pantelic
Keel
Inglise keeles
Video lecture
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Management of Multicultural Projects - How ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Nellija Titova
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Video lecture
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
On sustainability from the perspective of ...
Maht
2 h
Algus
määramata
Õppejõud
Peter Mathias Lindkvist
Keel
Inglise keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Future Forum
Teadmussiirde doktorantuur kui ettevõtte a ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Peeter Normak
Keel
Eesti keeles
Video lecture
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
The Joy of Learning in Intercultural Classrooms
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Carl Johan Odehammar
Keel
Inglise keeles

AVASTA