Ülemiste City
Tartu Ülikool

Nõustamisoskused

Kursus keskendub ülevaate andmisele nõustamise põhialustest, nõustamise rakendamise võimalustest sotsiaaltöös ja rehabilitatsioonis ning esmatasandi nõustamise baastehnikate praktilisele omandamisele.

Kursuse eesmärk on anda ülevaade nõustamise kasutamisest sotsiaaltöös ja rehabilitatsioonis ning kujundada esmatasandi nõustamise baasoskused (kliendi intervjueerimine, kliendi probleemide analüüs, eesmärgistamine, kliendi toetamine muutuse protsessis).

Käsitletavad teemablokid:
Nõustamisprotsess ja põhiprintsiibid. Nõustamise erisus sotsiaaltöös ja rehabilitatsioonis.
Nõuded ja ootused nõustajale.
Nõustamist mõjutavad tegurid.
Nõustamise baasteooriad (põhimõisted, võtmekontseptsioonid, baastehnikad).
Sotsiaaltöös ja rehabilitatsioonis rakendatavad nõustamise baastehnikad (aktiivne kuulamine, probleemi uurimine, eesmärgistamine, kliendi toetamine).

Loe rohkem TÜ ÕISist.

Mida koolitusel õpid?
Kursuse edukal läbimisel õppija
* mõistab nõustamise põhiprintsiipe;
* teab nõustamise rakendusvaldkondi;
* teab nõustamisprotsessi etappe ning nõustaja ülesandeid sotsiaaltöös ja rehabilitatsioonis;
* on teadlik nõustamise kui sekkumismeetodi piirangutest (sh eetilistest aspektidest);
* teadvustab kliendikeskse töö põhiprintsiipe (kliendi enesemääramisõiguse tunnustamine, kliendist lähtumine protsessi kõikides etappides jne);
* teab ja eristab peamisi nõustamisteooriatel põhinevaid lähenemisi;
* oskab määratleda ning analüüsida nõustamisprotsessi mõjutavaid tegureid;
* tunneb aktiivse kuulamise võtteid;
* teab, kuidas teostada kliendi probleemide analüüsi ja seada kliendist lähtuvaid eesmärke;
* teab, kuidas toetada kliendi aktiivsust nõustamise erinevates etappides;
* mõistab eneserefleksiooni olulisust nõustamisprotsessi analüüsil;
* tunneb kaasaegset erialast sõnavara eesti ja inglise keeles.
Maht: 20 h (iseseisev töö 84 h)
Koolituskrediidi kohti 1
Tasulisi kohti: 1 (240€)
Keel: eesti keeles
Algus: 06. veebruar
Registreerimine: 05. veebruar
Õppejõud
Dagmar Narusson (info)
Toimumiskoht
Pärnu
Toimumisajad

N, 23. veebruar 10:00-14:00 (e-õpe)
N, 9. märts 10:00-14:00 (e-õpe)
N, 23. märts 10:00-18:00 (seminar)

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Eristav hindamine (A, B, C, D, E, F, mi).

Kursuse kontakt
Kristel Teearu (kristel.teearu@ut.ee)

AVASTA