Ülemiste City
Tartu Ülikool

Kogukonna- ja vabatahtlik töö

Aine eesmärgiks on 1) aru saada mis on kogukond, kogukonna tunnused ja selle struktuur, kogukonna dünaamika; 2) anda õppijatele oskused kogukonna vajaduste hindamiseks, analüüsimiseks ja ressursside kasutamiseks; 3) anda teadmisi kasutamaks erinevaid kogukonnatöö meetodeid ning 4) omandada vabatahtliku tegevusega seotud põhiteadmised ning praktilised oskused vabatahtliku tegevuse kavandamisel.

Täiendav eesmärk on luua arusaamine sotsiaalse kapitali kasvatamise võimalustest kogukonnatöö meetodite ning vabatahtliku tegevuse abil.

Õppetöö sisuks on läbi loengute, iseseisvate ja grupitööde mõista nii konkreetse kogukonna kui üldisemalt sotsiaalse keskkonna arengu nii professionaalse mõjutamise tähtsust ja võimalusi kui ka vabatahtlike ressursi rakendamise meetodeid.

Loe rohkem TÜ ÕISist.

Mida koolitusel õpid?
Kursuse läbinud õppija:
* mõistab mis on kogukond, selle tunnused ja peamine dünaamika;
* valdab kogukonnatöö terminoloogiat, sh seoses sotsiaalse kapitaliga kui ühega põhimõistetest;
* teab erinevaid kogukonnatöö teooriaid;
* oskab kaardistada kogukonda kasutades erinevaid mudeleid (SWOT, SOAR jt);
* teab kogukonnatöö meetodeid ja nende kasutamise eripära (mobiliseerimine, osalemine, kaasamine, koostöö) ja kanaleid;
* oskab analüüsida mõne tegeliku kogukonna arengut mõjutavaid tegureid sh kaasatuse ulatust otsustamisse;
* teab kogukonnatöö rolli ja võimalusi kodanikuühiskonna sh osalusdemokraatia arendamisel;
* teab vabatahtliku tegevuse põhimõtteid ja korraldamise aluseid;
* tunneb ja teab abi pakkumise ja vabatahtliku tööga seonduvad võimalusi ja piiranguid;
* teab abistamise eetikast ja seadusandlusest tulenevaid nõudeid;
* teab konfidentsiaalsusnõudeid vabatahtlikega suhtlemisel;
* oskab leida ja analüüsida vabatahtliku tegevusega seotud probleeme.
Maht: 20 h
Koolituskrediidi kohti 1
Tasulisi kohti: 1 (240€)
Keel: eesti keeles
Algus: 06. veebruar
Registreerimine: 05. veebruar 2023
Õppejõud
Liina Käär (TÜ Pärnu kolledži sotsiaaltöö korralduse osakonna juhataja, sotsiaaltöö nooremlektor MA (sotsioloogia))
Toimumiskoht
Pärnu
Toimumisajad

N, 16. veebruar 13:30-19:00
N, 16. märts 15:15-19:00
N, 20. aprill 13:30-19:00
N, 18. mai 9:30-13:00


Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Eristav hindamine (A, B, C, D, E, F, mi).

Üliõpilased on kursuse raames eelnevalt jagatud 4-6 liikmelistesse gruppidesse ning igale grupile on õppejõud määranud kogukonna ja kursusetööks mõeldud lähteülesande. Sellest tulenevalt peavad õppijad sooritama järgmised kohustuslikud ülesanded (grupitöö ettemääratud grupis):
1. kogukonna kirjeldus
2. kogukonna analüüs üldiselt
3. kogukonna analüüs lähtudes lähteülesandest ja sellega seotud sihtgrupi vaatest, tegevusplaan (ürituse kavandamine) probleemi teadvustamiseks, leevendamiseks või lahendamiseks
4. planeeritud ürituse ettevalmistamine ja läbiviimine
5. ürituse eneseanalüüs, tagasiside tõlgendamine
6. kursuse teoreetilise osa test terminitie ja temaatika kinnistamiseks

1) Üliõpilaste grupp (4-6 liiget) analüüsib üht vabalt valitud kogukonda (olemasolevaid ressursse, keskkonda, tegevusi, arengukava jms). Lähtudes analüüsist ühe valitud kogukonna kitsaskoha leevendamiseks, lahendamiseks, teadvustamiseks ürituse planeerimine, korraldamine, analüüsimine. Üritusse läbiviimiseks peavad üliõpilased kaasama vabatahtlikke, kes tuleb leida, neid motiveerida, juhendada, tänada. Juhend Moodle's.

Õppijad pääsevad hindamisele kui:
1. iga õppija panus grupitöödes on selgelt esitatud
2. kõik ülesanded on esitatud kirjalikult
3. läbi on viidud üritus
4. toimunud on ürituse tagasiside tõlgendus ja eneseanalüüs
5. õppija on sooritanud testi

Kursuse kontakt
Kristel Teearu (kristel.teearu@ut.ee)
Veel samal teemal 2
Koolitusvideo
Ülemiste City Future Forum
Kui lagi on ees või enam ei ole huvitav. K ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Piret Jamnes
Keel
Eesti keeles
Video lecture
Ülemiste City Future Forum
Semiotic consulting and the development of ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Alec Kozicki
Keel
Inglise keeles

AVASTA