Ülemiste City
Tallinna Majanduskool

Ekspordispetsialist

 

Täiendkoolitusel omandad vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada ekspordispetsialistina nii tootmis-, teenindus- kui vahendusettevõttes.

Ekspordispetsialisti õppekavale ootame õppima kõiki, kelle eesmärgiks on ennast täiendada rahvusvahelise turunduse ja müügi valdkonnas.

Kursusele registreerunutega toimub 14.08. veebivestlus, mille järel tehakse otsus õppegruppi arvamise kohta. Link vestlusele saadetakse vestluseleeelneval tööpäeval.

Mida koolitusel õpid?

● Saab aru ekspordi mõistest, eesmärgist ja ekspordi erinevatest võimalustest, tuginedes
ettevõtte tegevusvaldkonnale
● Analüüsib kaubavahetuse statistikat läbi maksebilansi, tuginedes maailmamajanduse ja
tarbimistrendidele ning Eesti kaubavahetuse põhilistele toodetele ja partneritele
● Analüüsib Eesti ettevõtete toodete eeliseid ja võimalusi rahvusvahelisel turul, kasutades
neid teadmisi eksporttoote valikus ja arendamises
● Määratleb sihtturu, kasutades erinevaid ekspordi alustamisega seotud tööriistu
● Koostab kliendiprofiili, tuginedes ekspordistrateegiale ja keskkonna arengutele ja
lähtudes ettevõtte ärimudelist
● Analüüsib ekspordituru erinevaid komponente, sisenemisbarjääre ja riske, teeb
ettepanekuid tootearenduseks, sõltuvalt valitud sihtturu vajadustest
● Valib ekspordimüügikanaleid sõltuvalt ettevõtte müügistrateegiast ja loob kontakti
võimaliku sihtturuga partneritega toote/teenuse pakkumiseks
● Planeerib läbirääkimiste protsessi, kasutades erinevaid strateegiaid vastavalt vajadusele
ja olukorrale ning arvestades ettevõtte ärimudelit ja kliendiprofiili
Rahvusvaheline turundus
● Tuleb toime B2B müügitoe korraldamisega, lähtudes ettevõtte strateegilistest
eesmärkidest arvestades sihtturu kultuurilist eripära ning ettevõtte tegevusvaldkonda
● Viib läbi messidega seotud korraldustegevusi, tuginedes toote/teenuse pakkumisele
valitud sihtturul
● Mõistab turundusmeetmestiku olulisust brändi ülesehitusprotsessis
● Teab intellektuaalomandi põhialuseid ja rahvusvahelise intellektuaalomandi kaitse
registreerimise võimalusi, rakendades neid põhimõtteid igapäevatöös ning tuginedes
olemasolevatele lahendustele seadusandluses
● Tuvastab sarnaseid kaubamärke Eesti ja rahvusvahelistes kaubamärkide andmebaasides
● Registreerib kaubamärgi taotluse toote/teenuse sisenemisel sihtturule
● Teab kaubamärgi taotlusest keeldumise absoluutseid alused eesmärgiga parandada
toote/teenus pakkumise kvaliteeti
● Tuleb toime disaini andmebaaside kasutamisega, tuginedes rahvusvahelisele disainikaitse võimalustele
● Teab lepingute ja kohustuste tekkimise õiguslikke aluseid, tuginedes lepinguõiguse
eripärale erinevates riikides kasutades õiguskaitsevahendeid
● Tuleb toime lepingute koostamisel PECL, UNIDROIT ja TRIPS põhimõtete kasutamisega
● Teab erinevaid lepingute tagamise vahendeid, rakendades neid oma õiguste kaitseks
● Tunneb rahvusvahelise lepitusmenetluse ja arbitraaži üldpõhimõtteid, lepitusmenetluse
ja arbitraaži tulemusi ja tagajärgi
● Teab rahvusvahelise eraõiguse institutsioone, alusprintsiipe ja lepingulise kohtualluvuse
määramisest tulenevaid tagajärgi
● Tunneb raamatupidamise alg- ja koonddokumente vastavalt Eesti finantsaruandluse
standardile ja õigusaktide nõuetele
● Teab erinevaid hinnakujundusmeetodeid sihtturgudele sisenemisel
Kliendisuhete juhtimine rahvusvahelistel turgudel
● Tuleb toime kliendihaldusrutiini protsesside arendamise ja hoidmisega, tuginedes
ettevõtte strateegiistele eesmärkidele
● Teeb ettepanekuid kliendilojaalsusprogrammi kasutamiseks, tuginedes kliendiprofiili
analüüsile
● Mõistab INCOTERMS tarneklausleid, kasutades neid hanketegevuses vastavalt ettevõtte
eesmärkidele
● Tuleb toime ettevõtte ostutoimingute ettevalmistuse ja läbiviimisega sõltuvalt ettevõtte
vajadustest ja logistiliste toimingute eripärast.
● Analüüsib ja hindab tarneturgu, tarnijad ning tarnijate võimekust tarnekohustuste
täitmisel, arvestades muutuvaid ostuvajadusi
● Seostab riikide tollipoliitikat ja tolli formaalsusi tarneahelaga
● Orienteerub peamistes nomenklatuuri nimekirjades ja kasutab neid kaupade
deklareerimisel
● Mõistab riske ja vastutust, mis on seotud piirangutega kaupade tellimisel

Maht: 360 h (iseseisev töö 810 h)
RKT täiendkoolitus (lõpliku registreerumise kinnitab kool)
Keel: eesti keeles
Algus: 19. september
Registreerimine: 11. august 2024
Õppejõud
Ele-Merike Pärtel, Triin Lind, Marius Kuningas (info)
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Kursus toimub õppeperioodil neljal õhtul nädalas (esmaspäev kuni neljapäev) Tallinna Majanduskooli ruumides.

Õppevorm
õhtune
Hindamine

Teema hinne kujuneb kõikide ettenähtud suuliste ja kirjalike tööde sooritamisel positiivsele tulemusele. Hindamise eelduseks on koolitaja töökavas kirjeldatud aruteludes ja rühmatöödes osalemine, praktiliste tööde, iseseisvate tööde või hindamisülesannete sooritamine vähemalt lävendi tasemel. Kohustuslik osavõtt 70% kontaktõppest.

Kursuse lõpetajale väljastab kool tunnistuse, kui õppija on saavutanud õpiväljundid lävendi tasemel ja sooritanud selleks ettenähtud hindamisülesanded. Kui õpinguid ei täideta täies, st nõutud mahus, väljastatakse õppijale soovi korral tõend selle mahu kohta, mis tal tehtud/sooritatud on.

Kursuse kontakt
Merike Paat (merike.paat@tmk.edu.ee)
Veel samal teemal 6
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Kategooriaspetsialist
Maht
342 h
Algus
19. september 2024
Õppejõud
Kristjan Anderson, Kerttily Golubeva, Kristii . . .
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Kinnisvaramaakler
Maht
384 h
Algus
03. september 2024
Õppejõud
Ardo Lepp; Inga Sild; Hille Raud; Jaan Trofim . . .
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Future Forum
Me peame rääkima armastusest
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Aet Kull, Pille Laub
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Müügijuht
Maht
384 h
Algus
19. september 2024
Õppejõud
Madis Lokotar, Helo Tamme, Esta Soover, Tanel . . .
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Future Forum
Teadlik tähendusloome sotsiaalmeedias
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Triin Rum
Keel
Eesti keeles
Pärnu
Tartu Ülikool
Teenuste arendamine ja turundus
Maht
140 h
Algus
02. september 2024
Õppejõud
Gerda Mihhailova (juhtimise ja teenusedisaini . . .
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA