Ülemiste City
Tallinna Majanduskool

Kinnisvaramaakler

Kinnisvaramaakleri täienduskoolitusel saadud teadmistest ja oskustest on kasu ka
oma kinnisvara haldamisel ja võid lisaks kinnisvara ostu-, müügi ja vahendamisele
edasi liikuda kinnisvara investeerimise, arendamise, haldamise ja hindamisega seotud
valdkondadesse.

Mida koolitusel õpid?

Moodul 1. Kinnisvaramaakleri töö üldpõhimõtted:

● mõistab kinnisvaraturu toimimise põhimõtteid, lähtudes majanduslikust ja
poliitilisest olukorrast;
● mõistab käsundi olemust lähtudes kehtivatest õigusaktidest.
● kasutab infotehnoloogilisi vahendeid vastavalt digioskuste enesehindamise
skaala iseseisva kasutaja tasemele
Moodul 2. Kinnisvara turundus ja müük:
● töötab välja sihtgrupist lähtuvalt optimaalse turundusstrateegia ja
turundusmaterjalid;
● määratleb digiturunduse sihtrühmad ja kanalid, kasutades seda
toodete/teenuste müügiks ning turunduse eesmärkide saavutamiseks.
● planeerib objekti müügitegevuse, lähtudes objektist ja sihtgrupist ning
valdkonna heast tavast;
● valmistab ette potentsiaalse kliendiga läbirääkimisi käsunduslepingu
sõlmimiseks, täpsustades lepingu sõlmimiseks vajalikke asjaolusid;
● korraldab tehingu lõpuni viimise, sh dokumendid ja vara üleandmine,
lähtudes asjaajamise heast tavast, tehingu osapoolte vahel kokkulepitust ja
õigusalastest regulatsioonidest.
● kirjeldab tehisintellekti platvormide võimalusi turundustegevuste
planeerimisel
● teab persoonibrändi ülesehitamise põhimõtteid
Moodul 3. Kinnisvaraõigus:
● esitleb objekti huvitatud isikutele, informeerides neid kõigist temale
teadaolevatest objekti puudutavatest asjaoludest;
● täpsustab objekti omandiõigusega seonduvaid küsimusi, sh objektiga seotud
kitsenduste ja piirangute olemasolu ning kolmandate isikute õigusi avalike
registrite ja andmekogude kannetest;
● rakendab kehtestatud tõkendeid ja hoolsuskohustusi tulenevalt rahapesu ja
terrorismi vastasest võitlusest;
● valmistab ette lepingu sõlmimise ja kooskõlastab lepingupooltega, lähtudes
õigusaktidest, heast tavast ja tehingu osapoolte vahel kokkulepitust.
Moodul 4. Kinnisvara hindamine, tehingu ettevalmistus:
● teab kinnisvara finantseerimise võimalusi;
● teab kinnisvarasse investeerimise põhimõtteid;
● teostab objekti vaatluse kohapeal, kontrollides objekti koosseisu, suurust,
seisukorda, ümbrust ja piirkonda;
● täpsustab objekti omandiõigusega seonduvaid küsimusi, sh objektiga seotud
kitsenduste ja piirangute olemasolu;
● korraldab tehinguks vajalike dokumentide ettevalmistamise, lähtudes
õigusaktidest, heast tavast ja tehingu osapoolte vahel kokkulepitust;
● mõistab kinnisvaraprojektide koostamise loogikat, lähtudes
juhendmaterjalidest ja õigusaktidest;
● planeerib projekti ressursid, rakendades projektipõhist arvestussüsteemi.

Maht: 384 h (iseseisev töö 864 h)
RKT täiendkoolitus (lõpliku registreerumise kinnitab kool)
Keel: eesti keeles
Algus: 03. september
Registreerimine: 11. august 2024
Õppejõud
Ardo Lepp; Inga Sild; Hille Raud; Jaan Trofimov; Janne Kerdo; Lilia Knõš – Krjukov; Piret Tamm; Kristina Vaksmaa – Tammaru; Anne – Ly Kandelin; Jane Helandi; Ruth Andresen; Mare Muskat; Marius Kuningas; Katrin Saar; Ly Renter; Merje Muiso; Urmas Mardi; Ka
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Koolitus toimub sessoonõppena.

Tunnid toimuvad üle nädalate, vaheldumisi T - N ja N-L

Koolituspäevade pikkus 08.30 - 20.30, v.a laupäev 8.30 - 16.00

Koolitus toimub Tallinna Majanduskoolis (A.H.Tammsaare tee 147)

Õppevorm
sessoonõpe
Hindamine

Kursuse lõpetajale väljastab kool tunnistuse, kui õppija on saavutanud õpiväljundid
lävendi tasemel ja sooritanud selleks ettenähtud hindamisülesanded.
Kui õpinguid ei täideta nõutud mahus, väljastatakse õppijale soovi korral tõend selle
mahu kohta, mis tal tehtud/sooritatud on.

Kursuse kontakt
Merike Paat (merike.paat@tmk.edu.ee)
Veel samal teemal 6
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Ekspordispetsialist
Maht
360 h
Algus
19. september 2024
Õppejõud
Ele-Merike Pärtel, Triin Lind, Marius Kuninga . . .
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Kategooriaspetsialist
Maht
342 h
Algus
19. september 2024
Õppejõud
Kristjan Anderson, Kerttily Golubeva, Kristii . . .
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Future Forum
Me peame rääkima armastusest
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Aet Kull, Pille Laub
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Müügijuht
Maht
384 h
Algus
19. september 2024
Õppejõud
Madis Lokotar, Helo Tamme, Esta Soover, Tanel . . .
Keel
Eesti keeles
Koolitusvideo
Ülemiste City Future Forum
Teadlik tähendusloome sotsiaalmeedias
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Triin Rum
Keel
Eesti keeles
Pärnu
Tartu Ülikool
Teenuste arendamine ja turundus
Maht
140 h
Algus
02. september 2024
Õppejõud
Gerda Mihhailova (juhtimise ja teenusedisaini . . .
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA