Riik ja ühiskond (TÜ)
Kirjeldus:
Kursus annab ülevaate ühiskonna moderniseerumisest, selle kontseptsiooni kriitilisest kasutamisest ning tänapäeva ühiskonna väljakutsetest. Samuti tutvustab kursus ühiskonna struktuuri, selle jagunemist ja kihistumist ning sellest tulenevaid võimusuhteid, nii normatiivsel kui ka institutsionaalsel plaanis. Kursuse käigus võrreldakse erinevaid poliitilisi süsteeme, keskendudes demokraatliku õigusriigi funktsioneerimisele. Olulist tähelepanu pööratakse aktiivse kodaniku kasvatamisele läbi kodanikuühiskonna toimimise tutvustamise ning selles osalemise võimaluste hindamise. Samuti mõtestatakse lahti inimõigustega seotud temaatikat. Lisaks siseriiklikule mõõtmele, annab kursus ka üldise arusaama üleilmastumisprotsessist, selle tähtsusest ning sellega seotud probleemidest, lisaks tutvustatakse selles kontekstis tänaseid rahvusvahelisi suheteid. Kursus on üles ehitatud õppemeetoditele, mis eeldab tudengite aktiivset kaasamist.
  • Maht 24 tundi
  • Koolituskrediidi kohti 1
  • Tasulisi kohti 5 (150€)
  • Kursus on eesti keeles
  • Algus 25. veebruar 2021
  • Registreeruda saab kuni 25. veebruar 2021
Kursuse läbinu:
Kursuse lõpetamisel tudeng mõistab ja suudab lahti seletada tänase ühiskonna ülesehitust, selle kujunemist ning funktsioneerimist, sh suudab lahti mõtestada sotsiaalseid identiteete
mõistab ja suudab lahti seletada riigisiseseid poliitilisi protsesse ning erinevate ühiskonna gruppide omavahelisi suhteid
mõistab erinevate poliitiliste režiimide eripärasid, tunneb demokraatia toimemehhanisme, sh inimõiguste roll nendes
mõistab ja suudab lahti seletada kodanikuühiskonna toimimist, selle vajalikkust ning suhtlemist riiklike institutsioonidega
mõistab ja suudab lahti seletada riikidevahelisi suhteid (sh tunneb peamisi rahvusvahelisi organisatsioone) ja globaalseid protsesse
oskab rakendada erinevaid kaasavaid õppemeetodeid, mis võimaldab suurendada õpilaste arusaama ühiskonna ja riigi toimimisprotsessidest ning riikidevahelistest suhetest
oskab õpetamisprotsessi kaasata eripalgelisi õppematerjale sh meediat, audio-visuaalset materjali, juhtumianalüüse jt.
Õppejõud:
Heiko Pääbo ( https://www.etis.ee/CV/Heiko_P%C3%A4%C3%A4bo/est)
Toimumiskoht:
Tartu/veeb
Toimumisajad:
N 12.15 - 16.00 näd. 26, 28, 30, 34
Õppevorm: muu
Hindamine:
mitteeristav
Kursuse kontaktisik:
Olga Bogdanova (olga.bogdanova@ut.ee)