Ülemiste City
Tallinna Ülikool

Õpi ja õpeta: täiskasvanute koolitaja koolitustegevuse arendaja ja õppimise toetajana

Koolitusel osalemine annab praktilisi oskusi täiskasvanute koolitajatele koolituste läbiviimiseks ja planeerimiseks.

Koolituse eesmärk on Koolituse eesmärk on osata planeerida, läbi viia ja analüüsida koolitusi täiskasvanud õppijatele, arvestades andragoogilisi põhimõtteid tehnoloogiarikkas keskkonnas ning mõistes koolitaja professionaalse arengu olulisust.

Koolitusel osalemise eelduseks on baasteadmised arvutikasutamisest ning gmail konto olemasolu õppematerjalidele ligipääsuks Drive's. Auditooriumis toimuvatel koolituspäevadel on vajalik isiklik sülearvuti. Valmisolek osaleda Zoomis toimuvatel koolituspäevadel kaamera ja heliga.

Mida koolitusel õpid?

Koolituse õpiväljundid:

-Mõistab andragoogika põhiprintsiipe ja toob näiteid rakendamisvõimalustest koolitustegevuses;
koostab väljundipõhise õppekava, arvestades täiskasvanud õppija eripära, sobilikke õppemeetodeid ja õppimist toetavaid digivahendid;
-loob eesmärgipäraseid ja õppimist toetavaid õppematerjale ja õpikeskkondi, arvestades grupidünaamikat ja digivahendite võimalusi;
-toob näiteid, kuidas toetab täiskasvanud õppija digi- ja õpioskuste kujunemist;
mõtestab täiskasvanukoolitaja identiteeti, reflekteerib ennast koolitajana, kasutades digitaalse- ja sotsiaalse meedia võimalusi;
-teab täiskasvanukoolitaja kutse taotlemise protsessi nõudeid, sh oskab kasutada veebikeskkonda e-portfoolio loomiseks ja esitamiseks.

Info
Maht: 48 tundi (iseseisev töö 30 tundi)
Koolituskrediidi kohti 1
Tasulisi kohti: 8 (730€)
Keel: eesti keeles
Algus: 22. september 2021
Registreerimine: 15. september 2021
Õppejõud
Kaire Povilaitis ja Cynne Põldäär
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

22.09.2021 - Sissejuhatus koolitusse, kokkulepped, iseseisvate tööde tutvustus, keskkonnad. Andragoogika põhiprintsiibid, rakendamise võimalused täiskasvanute koolituses, sh veebipõhistes õpikeskkondades. Täiskasvanu õppijana. Toimumiskoht: T-314

06.10.2021 - Eetilised kohustused täiskasvanud õppija toetamisel. Täiskasvanute õpetamine ja õppimine (õppimise ja õpetamise olemus). Täiskasvanute koolitaja rollid ja professionaalne identiteet. Toimumiskoht: Zoom 

20.10.2021 - Õppe planeerimine (õpiväljundipõhise õppekava koostamine, õppematerjalide loomine ja hindamise kavandamine), läbiviimine ning hindamine ja analüüs, kasutades sobivaid digivahendeid. Toimumiskoht: Zoom 

03.11.2021 - Õpikeskkonna loomine kontakt- ja e-õppes. Koolitaja võimalused täiskasvanud õppija õpi- ja digioskuste arendamisel (mh e-riigi kodanikuna toimetulekuks). Võtmepädevused. Grupis õppimise toetamine, sh digikeskkondade võimalused õppija toetamisel. Toimumiskoht: T-412

17.11.2021 - Õppemeetodid. Kovisioon kui grupiline arengumeetod. Toimumiskoht: T-412

01.12.2021 - Õpieesmärkide püstitamine ja õpistrateegiate valimine. Aja- ja motivatsiooni juhtimine. Õpibarjäärid (sh e-õppes) ja nende ületamine. Toimumiskoht: Zoom 

15.12.2021 - Refleksioonioskused. Digitaalsed võimalused professionaalse arengu toetamiseks.  Virtuaalsed praktikate kogukonnad. Täiskasvanute koolitaja kutse taotlemise protsess (nõuded, dokumendid). Toimumiskoht: T-412

12.01.2021 - Eneseanalüüs ja läbivad kompetentsid. E-portfoolio. Koolituse kokkuvõtted, lõpetamine. Toimumiskoht: T-412

Õppevorm
Kontaktõpe ja iseseisev õpe
Hindamine

Tunnistuse saamise eelduseks on aktiivne osalemine õppes (vähemalt 70% kontaktõppe tundides) ja kõikide iseseisvate/praktiliste tööde esitamine.
Praktilised tööd sisaldavad koolitusmoodulites käsitletavaid teemasid, lähtudes täiskasvanute õppimise toetamisest, koolitaja kompetentside kujunemisest. Kõik praktiliste tööde tulemused lisavad õppijad oma e-portfooliotesse.
Praktilised tööd tehakse osaliselt auditooriumis ja osaliselt iseseisva tööna. Praktiliste ülesannete sooritamiseks kasutatakse vabavaralisi digivahendeid.
1. Digivahendite kasutamine täiskasvanute koolitaja e-portfoolio koostamiseks. Praktilise töö eesmärk on võimaldada õppijatel omandada oskused täiskasvanute koolitaja e-portfoolio koostamiseks. Osalejad täidavad e-portfooliot pidevalt oma õppeprotsessis. Praktilise töö tulemusena on õppija lisanud oma e-portfooliosse vähemalt kolme täiskasvanute koolitaja kutsega seotud tegevusnäitaja tõendusmaterjali.
2. Väljundipõhise õppekava koostamine. Praktilise töö eesmärk on võimaldada osalejatel koostada väljundipõhine õppekava.
3. Digivahendite kasutamine grupis õppimise toetamiseks. Praktilise töö eesmärk on võimaldada osalejatel läbi proovida veebitahvli, ideekaardi vahendeid grupis õppimise toetamiseks. Praktilise töö käigus valmib õppe-eesmärgiga kooskõlas veebitahvel ning ideekaart.
4. Digivahendite kasutamine kaasavate esitluste loomiseks. Praktilise töö eesmärk on võimaldada õppijatel mõista kaasavate esitluste olulisust täiskasvanute õppes ning läbi proovida kahte vabavaralist digivahendit. Praktilise töö tulemusena on õppijad loonud ligipääsu kahe vabavaralise esitlusvahendi keskkonda ning koostanud interaktiivse esitluse sisu.
5. Digivahendite kasutamine õppesisu koosloomiseks. Praktilise töö eesmärk on võimaldada õppijal mõista õppesisu koosloomise tähtsust täiskasvanute õppes ning võimaldada läbi proovida vähemalt ühte vabavaralist koosloomise veebipõhist vahendit, mida õppetöös kasutada.
6. Digivahendite kasutamine visuaalsete õppematerjalide loomiseks. Praktilise töö eesmärk on võimaldada õppijatel mõista õppematerjalide visuaalsuse olulisust ning läbi proovida vähemalt ühte visuaalse õppematerjali loomise vahendit.
7. Koolitaja refleksiooni koostamine. Tulemuseks on koolitaja refleksioon, kasutades põhjendatud refleksioonitehnikat ja/või -mudelit.

Kursuse kontakt
Elina Ojamets (elina.ojamets@tlu.ee)
Veel samal teemal 5
Veebikoolitus
Eesti Maaülikool
Mesindus algajale
Maht
16 tundi
Algus
03. november 2021
Õppejõud
Ivar Ojaste
Keel
Eesti keeles
Veebikoolitus
Eesti Maaülikool
Metallkonstruktsioonide kahjustuste ja mit ...
Maht
8 tundi
Algus
12. oktoober 2021
Õppejõud
Lembi-Merike Raado; Karl Õiger
Keel
Eesti keeles
Veebikoolitus
Eesti Maaülikool
Puutuhk kui väärtuslik väetis koduaeda ja metsa
Maht
2 tundi
Algus
19. oktoober 2021
Õppejõud
Katri Ots
Keel
Eesti keeles
Veebikoolitus
Eesti Maaülikool
Päikeseelektrijaama planeerimisest kuni op ...
Maht
8 tundi
Algus
08. oktoober 2021
Õppejõud
professor Andres Annuk; Maido Märss Entronik . . .
Keel
Eesti keeles
Tartu
Tartu Ülikool
Ökoloogia ja looduskaitse globaalmuutuste ...
Maht
232 tundi
Algus
14. oktoober 2021
Õppejõud
Tartu Ülikooli õppejõud, valdkonna eksperdid . . .
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA