Ülemiste City
Tallinna Ülikool

Õpi ja õpeta: täiskasvanute koolitaja koolitustegevuse arendaja ja õppimise toetajana

Koolituse eesmärk on osata planeerida, läbi viia ja analüüsida koolitusi täiskasvanud õppijatele, arvestades andragoogilisi põhimõtteid tehnoloogiarikkas keskkonnas ning mõistes koolitaja professionaalse arengu olulisust. Koolitus toimub osaliselt Zoomis ning osaliselt Tallinna Ülikoolis. Täpsem info siin lingil

Mida koolitusel õpid?

Koolituse tulemusel õppija:

  • mõistab andragoogika põhiprintsiipe ja toob näiteid rakendamisvõimalustest koolitustegevuses;
  • koostab väljundipõhise õppekava, arvestades täiskasvanud õppija eripära, sobilikke õppemeetodeid ja õppimist toetavaid digivahendid;
  • loob eesmärgipäraseid ja õppimist toetavaid õppematerjale ja õpikeskkondi, arvestades grupidünaamikat ja digivahendite võimalusi;
  • toob näiteid, kuidas toetab täiskasvanud õppija digi- ja õpioskuste kujunemist;
  • mõtestab täiskasvanukoolitaja identiteeti, reflekteerib ennast koolitajana, kasutades digitaalse- ja sotsiaalse meedia võimalusi;
  • teab täiskasvanukoolitaja kutse taotlemise protsessi nõudeid, sh oskab kasutada veebikeskkonda e-portfoolio loomiseks ja esitamiseks.

Teemad

  • Andragoogika põhiprintsiibid, rakendamise võimalused täiskasvanute koolituses, sh veebipõhistes õpikeskkondades. Täiskasvanu õppijana. Eetilised kohustused täiskasvanud õppija toetamisel. Õppemeetodid.
  • Täiskasvanute õpetamine ja õppimine. Õppe planeerimine (õpiväljundipõhise õppekava koostamine, õppematerjalide loomine ja hindamise kavandamine), läbiviimine ning hindamine ja analüüs, kasutades sobivaid digivahendeid. Õpikeskkonna loomine kontakt- ja e-õppes. Grupis õppimise toetamine, sh digikeskkondade võimalused õppija toetamisel.
  • Koolitaja võimalused täiskasvanud õppija õpi- ja digioskuste arendamisel (mh e-riigi kodanikuna toimetulekuks). Õpieesmärkide püstitamine ja õpistrateegiate valimine. Aja- ja motivatsiooni juhtimine. Refleksioonioskused. Õpibarjäärid (sh e-õppes) ja nende ületamine.
  • Täiskasvanute koolitaja rollid ja professionaalne identiteet. Digitaalsed võimalused professionaalse arengu toetamiseks. Kovisioon kui grupiline arengumeetod. Virtuaalsed praktikate kogukonnad. Täiskasvanute koolitaja kutse taotlemise protsess (nõuded, dokumendid). Eneseanalüüs ja läbivad kompetentsid. E-portfoolio.
Info
Maht: 48 tundi (iseseisev töö 30 tundi)
Koolituskrediidi kohti 1
Tasulisi kohti: 5 (820€)
Keel: eesti keeles
Algus: 09. märts
Registreerimine: 01. märts
Õppejõud
Kaire Povilaitis ja Cynne Põldäär
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

09.03.2022

16.03.2022

23.03.2022

06.04.2022

20.04.2022

04.05.2022

18.05.2022

01.06.2022

Koolitus toimub kõigil päevadel kell 10.00 - 15.15.

Õppevorm
Kontaktõpe ja iseseisev õpe
Hindamine

Koolituse läbimise eelduseks on nõuetekohaste iseseisvate tööde sooritamine ja osalemine koolituse kontaktõppes vähemalt 70% ulatuses. Õppe edukalt läbinule väljastatakse Tallinna Ülikooli täiendusõppe tunnistus. Õppe osaliselt läbinule väljastatakse Tallinna Ülikooli tõend.

Kursuse kontakt
Elina Ojamets (elina.ojamets@tlu.ee)
Veel samal teemal 3
Veebikoolitus
Tartu Ülikool
Avalik esinemine
Maht
78 tundi
Algus
21. veebruar 2022
Õppejõud
Margit Kirss
Keel
Inglise keeles
Tallinn
Tallinna Ülikool
Robootika ja MATIK vahendite kasutamine hu ...
Maht
40 tundi
Algus
03. veebruar 2022
Õppejõud
Janika Leoste Lianne Teder Kairi Mustjatse Ma . . .
Keel
Eesti keeles
Pärnu
Tartu Ülikool
Teenuste disain
Maht
598 tundi
Algus
01. veebruar 2022
Õppejõud
Gerda Mihhailova
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA