Ülemiste City
Tallinna Majanduskool

Tootearendus ja turundus

Õppe sisu:
1. Sissejuhatav loeng tootearenduse ja turunduse rollist kaasaegses ettevõtluses. (loeng-seminar, 2 h)
2. Toote elutsükkel ideest kuni tootmisest eemaldamiseni. Tootearenduse etapid, sisendid ja enamlevinud tõrked. (loeng-seminar, 1 h; praktiline töö, 1 h)
3. Erinevad võtted ideede genereerimiseks. (loeng-seminar, 2 h)
4. Ideearenduse läbimängimine. Ideede esitlemine. (praktiline töö, 2 h)
5. Sihtgrupi määramine ja analüüs. (loeng-seminar, 2 h)
6. Toote või teenuse sihtgrupi analüüsimine. Toote või teenuse kohandamine uuele sihtgrupile. (praktiline töö, 4 h)
7. Tarbija tagasiside korjamine, turuanalüüs ja turuuuringud. (loeng-seminar, 1 h; praktiline töö, 1 h)
8. Tarbimispsühholoogia ja reklaamipsühholoogia. (loeng-seminar, 2 h)
9. Kommunikatsioonikanalid ja nende kasutamine. Otsekontakt, otsepost, trüki-, raadio-, tele- ja raadioreklaamid. (loeng-seminar, 2 h)
10. Sotsiaalmeedia ja teised online meedia võimalused. (loeng-seminar, 2 h)
11. Erinevate meediakanalite kombineerimine. (loeng-seminar, 2 h)
12. Sihtgrupile sobilike meediakanalite leidmine ja nende kombineerimine. (praktiline töö, 2 h)
13. Turundussõnum ja organisatsiooni loo jutustamine(loeng-seminar, 1 h; praktiline töö, 1 h)
14. Tekstiline kommunikatsioon, tekstiline sõnum(loeng-seminar, 2 h)
15. Visuaalne kommunikatsioon, visuaalne sõnum(loeng-seminar, 2 h)
16. Reklaamsõnumi loomine nii tekstiliselt kui teksti ja visuaali kombineerimisel. (praktiline töö, 2 h)
17. Turundustegevuse planeerimine (loeng-seminar, 1 h; praktiline töö, 1 h)
18. Kursuse kogemused ja tulemuste tagasiside. (loeng, seminar, 2 h, praktiline töö, 2 h)

Mida koolitusel õpid?

Koolituse läbinu:
• analüüsib toote elutsüklit;
• leiab sisendeid tootearenduseks, kasutades erinevaid toote- ja ideearenduse võtteid;
• korjab turundustegevuse tagasisidest klientide ootusi toote ja teenuse arendamiseks;
• analüüsib toote erinevaid sihtgruppe ja tunneb nende eripärasid;
• tunneb erinevate kanalite eripärasid ning komplekteerib vastavalt sihtgrupi tarbimisharjumustele tarbija kõnetamiseks vajalike kanalite komplekti;
• loob turundustegevuseks vajalikke sõnumeid teksti kujul ning mõistab sõnumite loomise põhimõtteid visuaalses meedias;
• planeerib läbimõeldud turundustegevust.

Maht: 40 h (iseseisev töö 20 h)
RKT täiendkoolitus (lõpliku registreerumise kinnitab kool)
Keel: eesti keeles
Algus: 02. november
Registreerimine: 17. oktoober
Õppejõud
Madis Lokotar
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Kursus toimub kolmapäeviti 02.11.-15.11.2022 kell 17.30-20.45.

Registreerumine kursusele

Õppevorm
Kontaktõpe
Hindamine

Osalemine vähemalt 70% loengutes kontaktõppena või online ühenduse vahendusel.
Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde alusel ning kokkuvõtva testi sooritamine vähemalt 51% punktiskooriga.
Hindamiskrieteeriumid:
Praktiline töö loetakse sooritatuks, kui õppija
• pakub meeskonnas välja toote/teenuse arendusideed arvestades toote elutsüklit ning klientidelt saadud tagasisidet ja esitleb väljapakutud tootearendusi;
• kavandab turundustegevused vastavalt sihtgrupile;
• leiab sihtgrupile sobivad meediakanalid, kombineerides neid oma vahel;
• loob reklaamsõnumeid nii tekstiliselt kui ka teksti ja visuaali kombineerimisel.

Kursuse lõpetajale väljastab kool tunnistuse.

Kursuse kontakt
Tiina Agukas (tiina@tmk.edu.ee)
Veel samal teemal 4
Tartu
Tartu Ülikool
Kliendipsühholoogia mikrokraadiprogramm
Maht
15 EAP (72 tundi auditoorset, 318 h iseseisvat tööd) h
Algus
01. veebruar 2023
Õppejõud
Õppejõududeks on pikaajalise kogemusega TÜ õp . . .
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Reklaamipsühholoogia
Maht
16 h
Algus
27. aprill 2023
Õppejõud
Tiina Hiob
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Ülikool
Ristmeedia turundus ja transmeedia loojutu ...
Maht
40 h
Algus
06. jaanuar 2023
Õppejõud
Siiri Häidma, MSc digitaalsed õpimängud, BFM . . .
Keel
Eesti keeles
Tartu
Tartu Ülikool
Turundus tänapäeval
Maht
15 EAP (74 h auditoorset, 316 h iseseisvat õpet) h
Algus
01. veebruar 2023
Õppejõud
Õppejõududeks on pikaajalise kogemusega TÜ õp . . .
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA