Ülemiste City
Tartu Ülikool

Pedagoogika baaskoolitus õpetaja abile

oetada abiõpetajana töötamiseks vajalike esmaste pedagoogiliste baasteadmiste omandamist. Anda kursusel osalejatele praktilisi teadmisi ning oskusi selleks, et toetada erinevaid õppijaid ja suunata neid iseseisvalt õppima, otsustama, aega planeerima ning iseennast analüüsima ning motiveerima. Toetada osalejate pädevusi kujundada sobivat õpikeskkonda, motiveerida õppijat ning toetada koostööoskusi.
Selleks mõtestame abiõpetaja rolli õppimise toetamisel õpilünkade leevendamiseks ja õppimist toetava õpikeskkonna kujundamisel ning toetame kursusel osalejate:
- teadmisi laste õppimise ja arengu seaduspärasustest;
- suhtlemis- ja koostööoskusi;
- arusaama õppimise ja tänapäevaste õpetamise põhimõtetest ja nende rakendamisest;
- oskusi õppija õppimise sh motivatsiooni toetamisest ning õppimist toetava õpikeskkonna kujundamisest.

Mida koolitusel õpid?

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- teab, kuidas individuaalselt ja õpigruppidega kontakti saavutada;
- tunneb õpperühma arengufaase ja teab, kuidas neis käituda;
- mõistab ja oskab oma töös kasutada õppimise peamisi seaduspärasusi;
- teab, kuidas toetada õpi- ja enesemääratluspädevuse kujunemist;
- on valmis koostööks õpetajaga, sh lähtub õppe läbiviimisel õpetaja antud juhistest;
- on valmis koostööks õppijaga, valmis teda aktiivselt kuulama ja arvestama tema kui õppija eripäraga;
- oskab kujundada õppimist toetavat keskkonda;
- on mõtestanud enda rolli ja tugevusi abiõpetajana.

Info
Maht: 40 tundi (iseseisev töö 12 tundi)
RKT täiendkoolitus (lõpliku registreerumise kinnitab kool)
Keel: eesti keeles
Algus: 28. veebruar
Registreerimine: 21. veebruar
Õppejõud
Heiki Krips, Merle Taimalu, Maria Jürimäe (Heiki Krips PhD, Merle Taimalu PhD, Maria Jürimäe MA)
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

Koolituse toimumise ajakava:

28. veebruar 2022 kell 10.00-17.00, ruum 202
14. märts 2022 kell 10.00-17.00, ruum 202
29. märts 2022 kell 10.00-17.00, ruum 218
25. aprill 2022 kell 10.00-17.00, ruum 202
9. mai 2022 kell 10.00 - 17.00, ruum 218

Koolitus toimub Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis, aadressil Jakobi 5, Tartu.
Vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud korrale peavad täiendusõppijad kontaktõppe korral oma nakkusohutust tõendama. Selleks sobivad ainult vaktsineerimis- ja läbipõdemistõend.

Õppevorm
auditoorne õpe
Hindamine

Tunnistus

Nõuded lõpetamiseks: Kursuse õpiväljundite saavutamine, osalemine õppes vähemalt 70% ja iseseisvate ülesannete arvestuslik sooritamine.

Kursuse kontakt
Susanna Rennik (susanna.rennik@ut.ee)

AVASTA